Propozycje śpiewów - III Niedziela Wielkiego Postu

oprac.: Marta Żelazowska

publikacja 03.03.2015 11:39

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Tylko Bóg mi dopomoże/Ach mój Jezu
DN 243/487 , ExD 573/311
W nawiązaniu do antyfony na wejście: Oczy moje są zwrócone ku Panu, bo On uwalnia moje nogi z sidła. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
 
Przygotowanie darów:
Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony
DN 500, ExD 320
W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa: Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.
 
Komunia:
Z Twojego boku Chryste/Cóż Ci Jezu damy
DN 257/615, ExD 307/525
Wyraźmy główną myśl antyfony na Komunię świętą: Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam, stanie się ona w nim źródłem wytryskającej ku życiu wiecznemu.
 
Uwielbienie:
Boże zmiłuj się nad nami
DN 324, ExD 574
Uwielbiajmy Pana Boga pieśnią i dziękujmy za wszystko, co nam uczynił.
 
Procesja na zakończenie:
Króla wznoszą się znamiona
DN 499 , ExD 319
W dzisiejszej Liturgii mamy wyraźną zapowiedź męki i zmartwychwstania. Przygotowując się do obchodów Świętego Triduum Paschalnego miejmy przed oczyma obraz Króla na krzyżu.