Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

publikacja 04.08.2003 08:12

na święta i uroczystości

  • 6 sierpnia

   Święto Przemienienia Pańskiego


   PIERWSZE CZYTANIE

   Wieczne panowanie Syna Człowieczego

   Czytanie z Księgi proroka Daniela

   Dn 7,9-10.13-14

   Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła - płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.

   Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 97,1-2.5-6.9

   Refren: Pan wywyższony króluje nad ziemią

   Pan króluje, wesel się, ziemio,
   radujcie się, liczne wyspy!
   Obłok i ciemność wokół Niego,
   prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

   Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana,
   przed obliczem władcy całej ziemi.
   Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,
   a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

   Ponad całą ziemię
   Tyś bowiem wywyższony
   i nieskończenie wyższy
   ponad wszystkich bogów.

   DRUGIE CZYTANIE

   Naoczni świadkowie wielkości Jezusa

   Czytanie z Drugiego listu świętego Piotra Apostoła

   2 P 1,16-19

   Najmilsi:

   Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości.

   Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej.

   Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Mt 17,5c

   Alleluja, alleluja, alleluja

   To jest mój Syn umiłowany,
   w którym mam upodobanie,
   Jego sluchajcie!

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA (roku A)

   Przemienienie Pańskie

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 17,1-9

   Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.

   A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.

   Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”

   Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.

   A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.

   A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.

   Oto słowo Pańskie


   EWANGELIA (roku B)

   Przemienienie Pańskie

   Słowa Ewangelii według świętego Marka

   Mk 9,2-10

   Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła.

   I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

   Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni.

   I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

   I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.

   A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.

   Oto słowo Pańskie

   EWANGELIA (roku C)

   Przemienienie Pańskie

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 9,28b-36

   Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić.

   Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe.

   A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie.

   Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim.

   Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy tamci weszli w obłok.

   A z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”. W chwili gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam.

   A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.

   Oto słowo Pańskie
  • 9 sierpnia

   Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), męczennicy, współpatronki Europy


   PIERWSZE CZYTANIE

   Na pustynię ją wyprowadzę

   Czytanie z Księgi Ozeasza

   Oz 2,16b.17b.21-22

   Na pustynię chcę ją wyprowadzić i mówić jej do serca. I będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju. I poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana.

   Oto słowo Boże


   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 45, 11-12. 14-17

   Refren: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha

   Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,
   zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.
   Król pragnie twego piękna,
   on twoim panem, oddaj mu pokłon.

   Córa królewska wchodzi pełna chwały,
   odziana w złotogłów.
   W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla,
   za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.

   Z weselem je wiodą i w uniesieniu,
   wkraczają do królewskiego pałacu.
   Synowie twoi zajmą miejsce twoich ojców,
   ustanowisz ich książętami na całej ziemi.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Alleluja, alleluja, alleluja

   Przyjdź, oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec,
   który Pan przygotował dla ciebie na wieki.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Przypowieść o dziesięciu pannach

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 25, 1-13

   Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: "Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.

   Lecz o północy rozległo się wołanie: «Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!» Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną». Odpowiedziały roztropne: «Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie». Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec: te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: «Panie, panie, otwórz nam». Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam, nie znam was».

   Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny".

   Oto słowo Pańskie

   lub

   EWANGELIA

   Konieczność wyrzeczenia

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 16,24-27

   Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

   Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?

   Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania".

   Oto słowo Pańskie
  • 15 sierpnia

   Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny


   Msza w dzień


   PIERWSZE CZYTANIE

   Niewiasta obleczona w słońce

   Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

   Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab

   Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

   Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko.

   I porodziła Syna - mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga.

   I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 45,7.10-12.14-15

   Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy.

   Tron Twój, Boże, trwa na wieki,
   berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
   Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą,
   królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy.

   Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,
   zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.
   Król pragnie twego piękna,
   on twoim panem, oddaj mu pokłon.

   Córa królewska wchodzi pełna chwały,
   odziana w złotogłów.
   W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla,
   za nią prowadzą do ciebie dziewice, jej druhny.

   DRUGIE CZYTANIE

   W Chrystusie wszyscy będą ożywieni

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

   1 Kor 15,20-26

   Bracia:

   Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.

   Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Alleluja, alleluja, alleluja

   Maryja została wzięta do nieba,
   radują się zastępy aniołów.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Bóg wywyższa pokornych

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 1,39-56

   W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

   Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

   „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

   Wtedy Maryja rzekła:

   Wielbi dusza moja Pana,
   i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
   Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
   Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
   wszystkie pokolenia.
   Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
   Święte jest imię Jego.
   A Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia
   Nad tymi, którzy się Go boją.
   Okazał moc swego ramienia,
   rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
   Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
   Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
   Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
   pomny na swe miłosierdzie.
   Jak obiecał naszym ojcom
   Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

   Oto słowo Pańskie
  • 22 sierpnia

   Najświętszej Maryi Panny, Królowej


   (wspomnienie obowiązkowe)


   PIERWSZE CZYTANIE

   Syn został nam dany

   Czytanie z Księgi proroka Izajasza

   Iz 9,1-3,5-6

   Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemiężcy jak w dniu porażki Madianitów.

   Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: „Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju”.

   Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 113,1-8

   Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone.

   Chwalcie słudzy Pańscy,
   chwalcie imię Pana.
   Niech imię Pana będzie błogosławione
   teraz i na wieki.

   Od wschodu aż do zachodu słońca
   niech będzie pochwalone imię Pana.
   Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,
   ponad niebiosa sięga Jego chwała.

   Kto jest jak nasz Pan Bóg,
   co ma siedzibę w górze,
   co w dół spogląda
   na niebo i ziemię?

   Podnosi z prochu nędzarza
   i dźwiga z gnoju ubogiego,
   by go posadzić wśród książąt,
   wśród książąt swojego ludu.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
   błogosławionaś Ty między niewiastami.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Bóg da Jezusowi tron Dawida

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 1,26-38

   Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

   Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

   Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

   Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

   Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

   Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

   Oto słowo Pańskie
  • 24 sierpnia

   Święto św. Bartłomieja, Apostoła


   PIERWSZE CZYTANIE

   Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów

   Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

   Ap 21,9b-14

   Anioł tak się do mnie odezwał: „Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka”.

   I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu.

   Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela.

   Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 145,10-11.12-13ab.17-18

   Refren: Niech wierni Twoi sławią Twe królestwo.

   Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
   i niech Cię błogosławią Twoi święci.
   Niech mówią o chwale Twojego królestwa
   i niech głoszą Twoją potęgę.

   Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę
   i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
   Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
   przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

   Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
   i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
   Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
   wszystkich wzywających Go szczerze.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 1,49b

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Nauczycielu, Ty jesteś Synem Bożym,
   Ty jesteś Królem Izraela.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 1,45-51

   Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”.

   Rzekł do niego Natanael: „Czyż może być co dobrego z Nazaretu?”

   Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz”.

   Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”.

   Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?”

   Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”.

   Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!”

   Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: «Widziałem cię pod drzewem figowym»? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”.

   Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

   Oto słowo Pańskie
  • 26 sierpnia

   Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej


   PIERWSZE CZYTANIE

   Maryja stolicą mądrości

   Czytanie z Księgi Przysłów

   Prz 8,22-35

   Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała.

   Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wody tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi.

   Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich.

   Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń moich nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana.

   Oto słowo Boże.

   albo:

   PIERWSZE CZYTANIE

   Góra świątyni Pana

   Czytanie z Księgi proroka Izajasza

   Iz 2,2-5

   Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki.

   Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: „Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem”.

   On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny.

   Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana.

   Oto słowo Boże.

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 48,2-3.9-11.13-15

   Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.

   Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały
   w mieście naszego Boga.
   Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie,
   radością jest całej ziemi.

   Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy
   w mieście Pana Zastępów,
   w mieście naszego Boga;
   Bóg je umacnia na wieki.

   Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość
   we wnętrzu Twojej świątyni.
   Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja
   sięga po krańce ziemi.
   Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

   Obejdźcie dokoła Syjon,
   policzcie jego wieże.
   By powiedzieć przyszłym pokoleniom,
   że Bóg jest naszym Bogiem na wieki.

   DRUGIE CZYTANIE

   Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

   Ga 4,4-7

   Bracia:

   Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.
   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Łk 1,28

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
   błogosławionaś Ty między niewiastami.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Wesele w Kanie Galilejskiej

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 2,1-11

   W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.

   Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”.

   Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja”.

   Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

   Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.

   Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli.

   A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.

   Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

   Oto słowo Pańskie
  • 29 sierpnia

   Męczeństwo św. Jana Chrzciciela


   PIERWSZE CZYTANIE

   Mów wszystko, co ci rozkażę

   Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

   Jr 1,17-19

   Pan skierował do mnie następujące słowa: „Przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym ci czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać”.
   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 71, 1-6.15ab i 17

   Refren: Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość.

   W Tobie, Panie, ucieczka moja,
   niech wstydu nie zaznam na wieki.
   Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości,
   nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.


   Bądź dla mnie skałą schronienia
   i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
   bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą.
   Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.

   Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją,
   Panie, Tobie ufam od młodości.
   Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin,
   od łona matki moim opiekunem,
   Ciebie zawsze wysławiałem.

   Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość
   i przez cały dzień Twoją pomoc.
   Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości
   i do tej chwili głoszę Twoje cuda.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Mt 5,10

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
   albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Ścięcie Jana Chrzciciela

   Słowa Ewangelii według świętego Marka

   Mk 6,17-29

   Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę.

   Jan bowiem wypominał Herodowi: „Nie wolno ci mieć żony twego brata”. A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał.

   Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei.

   Gdy córka Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: „Proś mnie, o co chcesz, a dam ci”. Nawet jej przysiągł: „Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa”.

   Ona wyszła i zapytała swą matkę: „O co mam prosić?”

   Ta odpowiedziała: „O głowę Jana Chrzciciela”.

   Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: „Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela”.

   A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce.

   Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.

   Oto słowo Pańskie
  • 8 września

   Narodzenie Najświętszej Maryi Panny (święto)


   PIERWSZE CZYTANIE

   Mesjasz będzie pochodził z Betlejem

   Czytanie z Księgi proroka Micheasza

   Mi 5,1-4a

   Tak mówi Pan: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie Mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela.

   I powstanie, i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana, Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On będzie pokojem”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 96,1-2.11-13

   Refren: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim

   Śpiewajcie Panu pieśń nową,
   śpiewaj Panu, ziemio cała.
   Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
   każdego dnia głoście Jego zbawienie.

   Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,
   niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
   Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,
   niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

   Przed obliczem Pana, który już się zbliża,
   który już się zbliża osądzić ziemię.
   On będzie sądził świat sprawiedliwie,
   a ludy według swej prawdy.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo, i godna wszelkiej chwały,
   bo z Ciebie narodziło się słońce sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha Świętego

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 1,1-16.18-23

   Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.

   Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Żary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.

   Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Eze-chiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

   Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

   Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

   Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.

   A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emanuel”, to znaczy „Bóg z nami”.

   Oto słowo Pańskie
  • 14 września

   Święto Podwyższenia Krzyża Świętego


   PIERWSZE CZYTANIE

   Wąż z brązu znakiem ocalenia

   Czytanie z Księgi Liczb

   Lb 21,4b-9

   W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: „Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny”.

   Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli zatem ludzie do Mojżesza, mówiąc: „Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże”. I wstawił się Mojżesz za ludem.

   Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: „Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu”. Sporządził więc Mojżesz węża z brązu i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża z brązu, zostawał przy życiu.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 78,1-2.34-35.36-37.38

   Refren: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.

   Słuchaj, mój ludu, nauki mojej,
   nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich,
   Do przypowieści otworzę me usta,
   wyjawię tajemnice zamierzchłego czasu.

   Gdy ich zabijał, wtedy Go szukali,
   nawróceni garnęli się do Boga.
   Przypominali sobie, że Bóg jest ich opoką,
   że Bóg najwyższy jest ich Zbawicielem.

   Lecz oszukiwali Go swymi ustami
   i kłamali Mu swoim językiem.
   Ich serce nie było Mu wierne,
   w przymierzu z Nim nie byli stali.

   On jednak będąc miłosierny
   odpuszczał im winę i nie zatracał,
   gniew swój często powściągał
   i powstrzymywał swoje wzburzenie.

   DRUGIE CZYTANIE

   Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

   Flp 2,6-11

   Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.

   Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie,
   bo przez Krzyż Twój święty świat odkupiłeś.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Krzyż narzędziem zbawienia

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 3,13-17

   Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.

   A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

   Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.

   Oto słowo Pańskie
  • 15 września

   Najświętszej Maryi Panny Bolesnej (Wspomnienie obowiązkowe)


   PIERWSZE CZYTANIE

   Chrystus stał się przyczyną wiecznego zbawienia

   Czytanie z Listu do Hebrajczyków

   Hbr 5,7-9

   Chrystus podczas swojego życia doczesnego z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.

   A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 31, 2-3b.3c-4.5-6.15-16.20

   Refren: Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim.

   Panie, do Ciebie się uciekam,
   niech nigdy nie doznam zawodu,
   wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
   Nakłoń ku mnie Twe ucho,
   pospiesz, aby mnie ocalić.

   Bądź dla mnie skałą schronienia,
   warownią, która ocala.
   Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą,
   kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.

   Wydobądź z sieci zastawionej na mnie,
   bo Ty jesteś moją ucieczką.
   W ręce Twoje powierzam ducha mego.
   Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.

   Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie,
   i mówię: „Ty jesteś moim Bogiem”.
   W Twoim ręku są moje losy,
   wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.

   Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie,
   którą zachowałeś dla bogobojnych.
   Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie
   na oczach ludzi.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
   która bez śmierci wysłużyłaś palmę męczeństwa
   pod krzyżem Chrystusa.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Maryja pod krzyżem Jezusa

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 19,25-27

   Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

   Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

   Oto słowo Pańskie

   albo:

   EWANGELIA

   Twoją duszę przeniknie miecz

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 2,33-35

   Po przedstawieniu Jezusa w świątyni Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.

   Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.

   Oto słowo Pańskie
  • 18 września

   św. Stanisława Kostki, zakonnika


   PIERWSZE CZYTANIE

   Miarą starości jest życie nieskalane

   Czytanie z Księgi Mądrości

   Mdr 4,7-15

   Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy: sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane.

   Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość, i żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli albo ułuda nie uwiodła duszy: bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł.

   Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości.

   A ludzie patrzyli i nie pojmowali ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi i nad świętymi Jego opatrzność.

   Oto słowo Boże

   albo

   PIERWSZE CZYTANIE

   Kto wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki

   Czytanie z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła

   1 J 2,12-17

   Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście Złego.

   Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca; napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku; napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, i zwyciężyliście Złego.

   Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 148,1-2.11-13a.13c-14

   Refren: Chłopcy i dziewczęta, chwalcie imię Pana.

   Chwalcie Pana z niebios,
   chwalcie Go na wysokościach.
   Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie,
   chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy.

   Królowie ziemscy i wszystkie narody,
   władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi,
   Młodzieńcy i dziewczęta,
   starcy i dzieci
   niech imię Pana wychwalają.

   Majestat Jego ponad ziemią i niebem
   i On pomnaża potęgę swego ludu.
   Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych,
   synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Mt 5,8

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Błogosławieni czystego serca,
   albowiem oni Boga oglądać będą.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 2,41-52

   Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.

   Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

   Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”.

   Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”

   Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

   Potem poszedł z nimi i wrócili do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

   Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

   Oto słowo Pańskie
  • 29 września

   Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała


   PIERWSZE CZYTANIE

   Zastępy aniołów służą Bogu

   Czytanie z Księgi proroka Daniela

   Dn 7,9-10.13-14

   Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła to płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.

   Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

   Oto słowo Boże

   Albo:

   PIERWSZE CZYTANIE

   Michał i jego aniołowie walczą z szatanem

   Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

   Ap 12,7-12a

   Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż Starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.

   I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa oraz ich mieszkańcy”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 138,1-5

   Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

   Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
   bo usłyszałeś słowa ust moich;
   Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
   pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

   I będę sławił Twe imię za łaskę Twoją i wierność,
   bo ponad wszystko wywyższyłeś Twoje imię i obietnicę.
   Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
   pomnożyłeś moc mojej duszy.

   Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie,
   gdy usłyszą słowa ust Twoich,
   i będą opiewać drogi Pana:
   „Zaprawdę, chwała Pana jest wielka”.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Por. Ps 103,21

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
   wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Ujrzycie aniołów Bożych

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 1,47-51

   Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”.

   Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?”

   Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”.

   Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!”

   Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: «Widziałem cię pod drzewem figowym»? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”.

   Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

   Oto słowo Pańskie
  • 2 października

   Świętych Aniołów Stróżów


   PIERWSZE CZYTANIE

   Anioł strzeże w czasie drogi

   Czytanie z Księgi Wyjścia

   Wj 23,20-23

   Tak mówi Pan:

   „Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, Jebuzyty, i Ja ich wygładzę”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 91,1-2.3-4.5-6.10-11

   Refren: Aniołom kazał, aby strzegli ciebie.

   Kto się w opiekę oddał Najwyższemu
   i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
   mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą,
   Boże mój, któremu ufam».

   Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego
   i od słowa niosącego zgubę. Okryje cię swoimi piórami,
   pod Jego skrzydła się schronisz.

   Wierność Jego jest puklerzem i tarczą;
   nie ulękniesz się strachu nocnego.
   Ani strzały za dnia lecącej,
   ani zarazy, co skrada się w mroku,
   ani moru niszczącego w południe.

   Nie przystąpi do ciebie niedola,
   a cios nie dosięgnie twego namiotu.
   Bo rozkazał swoim aniołom,
   aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Por. Ps 103,21

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
   wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 18,1-5.10

   W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: „Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?”

   On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.

   Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie”.

   Oto słowo Pańskie
  • 7 października

   Najświętszej Maryi Panny Różańcowej


   PIERWSZE CZYTANIE

   Apostołowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa

   Czytanie z Księgi Wyjścia

   Dz 1,12-14

   Gdy Jezus został wzięty do nieba, Apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Łk 1,46-55

   Refren: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.

   Wielbi dusza moja Pana,
   i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
   Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
   Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
   wszystkie pokolenia.

   Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
   święte jest imię Jego.
   A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
   nad tymi, którzy się Go boją.

   Okazał moc swego ramienia,
   rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
   Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
   Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

   Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
   pomny na swe miłosierdzie.
   Jak obiecał naszym ojcom,
   Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Łk 1,28

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
   błogosławionaś Ty między niewiastami.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Zwiastowanie narodzenia Chrystusa

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 1,26-38

   Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

   Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

   Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

   Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

   Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro męża nie znam?”

   Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

   Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

   Oto słowo Pańskie
  • 18 października

   św. Łukasza, ewangelisty

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Łukasz towarzyszy Pawłowi

   Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

   2 Tm 4,9-17a

   Najmilszy:

   Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Demas bowiem mnie opuścił umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą; jest mi bowiem przydatny do posługiwania. Tychika zaś posłałem do Efezu. Opończę, którą pozostawiłem w Troadzie u Karpa, przynieś idąc po drodze, a także księgi, zwłaszcza pergaminy.

   Aleksander, brązownik, wyrządził mi wiele zła: odda mu Pan według jego uczynków. I ty się go strzeż, albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym słowom.

   W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mnie wszyscy opuścili: niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody posłyszały.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 145,10-11.12-13ab.17-18

   Refren: Królestwo Pana głoszą Jego święci.

   Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
   i niech Cię błogosławią Twoi święci.
   Niech mówią o chwale Twojego królestwa
   i niech głoszą Twoją potęgę.

   Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę
   i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
   Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
   przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

   Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
   i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
   Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
   wszystkich wzywających Go szczerze.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 15,16

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
   abyście szli i owoc przynosili.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Żniwo jest wielkie, ale robotników mało

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 10,1-9

   Jezus wyznaczył jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.

   Powiedział też do nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.

   Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.

   Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi!» Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: «Przybliżyło się do was królestwo Boże»”.

   Oto słowo Pańskie
  • 28 października

   Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza


   PIERWSZE CZYTANIE

   Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

   Ef 2,19-22

   Bracia:

   Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.

   W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 19,2-5

   Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

   Niebiosa głoszą chwałę Boga,
   dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
   Dzień opowiada dniowi,
   noc nocy przekazuje wiadomość.

   Nie są to słowa ani nie jest to mowa,
   których by dźwięku nie usłyszano:
   Ich głos się rozchodzi po całej ziemi,
   ich słowa aż po krańce świata.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
   Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Wybór Apostołów

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 6,12-19

   W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.

   Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.

   Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.

   A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

   Oto słowo Pańskie
  • 1 listopada

   Uroczystość Wszystkich Świętych


   PIERWSZE CZYTANIE

   Wielki tłum zbawionych

   Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

   Ap 7,2-4.9-14

   Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: „Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego”. I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela.

   Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: „Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie, i Barankowi”.

   A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: „Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen!”

   A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: „Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?” I powiedziałem do niego: „Panie, ty wiesz”. I rzekł do mnie: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 24,1-6

   Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.

   Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
   świat i jego mieszkańcy.
   Albowiem On go na morzach osadził
   i utwierdził ponad rzekami.

   Kto wstąpi na górę Pana,
   kto stanie w Jego świętym miejscu?
   Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
   który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

   On otrzyma błogosławieństwo od Pana
   i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
   Oto pokolenie tych, co Go szukają,
   którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

   DRUGIE CZYTANIE

   Ujrzymy Boga takim, jaki jest

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

   1 J 3,1-3

   Najmilsi:

   Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.

   Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest.

   Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Mt 11,28

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
   którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Osiem błogosławieństw

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 5,1-12a

   Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
   „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
   Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
   Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
   Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
   Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
   Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
   Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
   Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
   Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

   Oto słowo Pańskie
  • 2 listopada

   Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych


   2 listopada obchodzi się Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych również wtedy, gdy ten dzień wypadnie w niedzielę. Podane schematy czytań są zharmonizowane z modlitwami trzech formularzy mszalnych zawartych w Mszale rzymskim.

   PIERWSZA MSZA

   PIERWSZE CZYTANIE

   Nadzieja Hioba

   Czytanie z Księgi Hioba

   Hi 19,1.23-27a

   Hiob powiedział:

   „Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić? Żelaznym rylcem, diamentem, na skale je wyryć na wieki?

   Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje, i oczyma ciała będę widział Boga. To właśnie ja Go zobaczę”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 27,1.4.7 i 8b i 9a.13-14

   Refren: W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

   Pan moim światłem i zbawieniem moim,
   kogo miałbym się lękać?
   Pan obrońcą mego życia,
   przed kim miałbym czuć trwogę?

   O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam,
   żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu,
   przez wszystkie dni życia, abym kosztował słodyczy Pana,
   stale się radował Jego świątynią.

   W krainie życia ujrzę dobroć Boga.
   Usłysz, o Panie, kiedy głośno wołam,
   zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie.
   Będę szukał oblicza Twego, Panie.
   Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy.

   Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
   w krainie żyjących.
   Oczekuj Pana, bądź mężny,
   nabierz odwagi i oczekuj Pana.

   DRUGIE CZYTANIE

   W Chrystusie wszyscy będą ożywieni

   Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

   1 Kor 15,20-24a.25-28

   Bracia:

   Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie.

   Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu.

   Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod Jego stopy.

   Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który Mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Ap 1,5-6

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych,
   Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a

   Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek.

   Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. Po tych słowach wyzionął ducha.

   Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o Ciało Jezusa. Zdjął Je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany.

   W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężów w lśniących szatach.

   Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstały”.

   Oto słowo Pańskie


   DRUGA MSZA

   PIERWSZE CZYTANIE

   Powszechne zmartwychwstanie

   Czytanie z Księgi Proroka Daniela

   Dn 12,1-3

   Ja, Daniel, płakałem i usłyszałem to słowo Pańskie: „W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 42,2-3.5; Ps 43,3.4

   Refren: Boga żywego pragnie moja dusza.

   Jak łania pragnie wody ze strumienia,
   tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
   Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego,
   kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?

   Rozpływa się we mnie moja dusza,
   gdy wspominam, jak z tłumem kroczyłem do Bożego domu.
   W świątecznym orszaku,
   wśród radości i chwały.

   Ześlij światłość i wierność swoją,
   niech one mnie wiodą.
   Niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą
   i do Twoich przybytków.

   I przystąpię do ołtarza Bożego,
   do Boga, który jest moim weselem i radością.
   I będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni,
   Boże mój, Boże.

   DRUGIE CZYTANIE

   Jeżeli umarliśmy z Chrystusem, z Nim również żyć będziemy

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

   Rz 6,3-9

   Bracia:

   Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Przyjmując więc chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.

   To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu.

   Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 3,16

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
   każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Wskrzeszenie Łazarza

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 11,32-45

   Gdy Maria, siostra Łazarza, przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go upadła mu do nóg i rzekła do Niego: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”.

   Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: „Gdzie go położyliście?”

   Odpowiedzieli mu: „Panie, chodź i zobacz”.

   Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: „Oto jak go kochał!”

   Niektórzy z nich powiedzieli: „Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?”

   A Jezus ponownie okazując głębokie wzruszenie przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: „Usuńcie kamień”. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: „Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie”. Jezus rzekł do niej: „Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?”

   Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: „Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał”. To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!” I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą.

   Rzekł do nich Jezus: „Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić”. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

   Oto słowo Pańskie


   TRZECIA MSZA

   PIERWSZE CZYTANIE

   Bóg przyjął wybranych jak całopalną ofiarę

   Czytanie z Księgi Mądrości

   Mdr 3,1-6.9

   Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju.

   Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie.

   Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 103,8 i 10.13-14.15-16.17-18

   Refren: Boga żywego pragnie moja dusza.

   Miłosierny jest Pan i łaskawy,
   nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
   Nie postępuje z nami według naszych grzechów
   ani według win naszych nam nie odpłaca.

   Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
   tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.
   Wie On, z czegośmy powstali,
   pamięta, że jesteśmy prochem.

   Dni człowieka są jak trawa,
   kwitnie jak kwiat na polu.
   Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika
   i wszelki ślad po nim ginie.

   Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców,
   a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
   nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza
   i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.

   DRUGIE CZYTANIE

   To, co widzialne, przemija, to, co niewidzialne, trwa wiecznie

   Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

   2 Kor 4,14 - 5,1

   Bracia.

   Jesteśmy przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.

   Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje ten człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.

   Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 6,40

   Alleluja, alleluja, alleluja

   To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne,
   a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   W domu Ojca jest mieszkań wiele

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 14,1-6

   Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przybędę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”.

   Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”

   Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.

   Oto słowo Pańskie
  • 9 listopada

   Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej - święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Woda wypływająca ze świątyni niesie życie

   Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

   Ez 47,1-2.8-9.12

   Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej, skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza.

   Anioł rzekł do mnie: „Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostaną przy życiu: będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione.

   A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ ich woda przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo”.
   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 46,2-3.5-6.8-9

   Refren: Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła.

   Bóg jest dla nas ucieczką i siłą:
   najpewniejszą pomocą w trudnościach.
   Przeto nie będziemy się bali, choćby
   zatrzęsła się ziemia
   i góry spadły w otchłań morza.

   Nurty rzeki rozweselają miasto Boże,
   najświętszy przybytek Najwyższego.
   Bóg jest w Jego wnętrzu, więc się nie
   zachwieje,
   Bóg je wspomoże o świcie.

   Pan Zastępów jest z nami,
   Bóg Jakuba jest naszą obroną.
   Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana,
   zdumiewające dzieła, których dokonał
   na ziemi.

   DRUGIE CZYTANIE

   Jesteście Bożą budowlą

   Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

   1 Kor 3.9b-11.16-17

   Bracia:

   Jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego niż ten - który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.

   Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   2 Krn 7,16

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Wybrałem i uświęciłem tę świątynię,
   aby moja obecność trwała tam na wieki.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Mówił o świątyni swego ciała

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 2,13-22

   Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów.

   Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.

   Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”.
   W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?”.

   Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”.

   Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”. On zaś mówił o świątyni swego ciała.

   Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

   Oto słowo Pańskie
  • 8 grudnia

   Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP


   PIERWSZE CZYTANIE

   Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo twoje i potomstwo niewiasty

   Czytanie z Księgi Rodzaju

   Rdz 3,9-15.20

   Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na biego i zapytał go: „Gdzie jesteś?”

   On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”.

   Rzekł Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?”

   Mężczyzna odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem”.

   Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: „Dlaczego to uczyniłaś?”
   Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł i zjadłam”.

   Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 98,1-4

   Refren: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

   Śpiewajcie Panu pieśń nową,
   albowiem uczynił cuda.
   Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
   i święte ramię Jego.

   Pan okazał swoje zbawienie,
   na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
   Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
   dla domu Izraela.

   Ujrzały wszystkie krańce ziemi
   zbawienie Boga naszego.
   Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
   cieszcie się, weselcie i grajcie.

   DRUGIE CZYTANIE

   Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata

   Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan

   Ef 1,3-6.11-12

   Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu - my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie.
   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Łk 1,28

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
   błogosławionaś Ty między niewiastami.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 1,26-38

   Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

   Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

   Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

   Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

   Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

   Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

   Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”

   Wtedy odszedł od Niej anioł.

   Oto słowo Pańskie
  • 17 grudnia


   PIERWSZE CZYTANIE

   Chrystus będzie pochodził z pokolenia Judy

   Czytanie z Księgi Rodzaju

   Rdz 49,2.8-10

   Jakub zwołał swoich synów i powiedział do nich:

   „Zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba, słuchajcie Izraela, ojca waszego! Judo, ciebie sławić będą twoi bracia, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów! Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon! Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu: jak lew czai się, gotuje do skoku, do lwicy podobny, któż się ośmieli go drażnić? Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród jego kolan, aż przyjdzie Ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów!”

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 72,1-2.3-4ab.7-8.17

   Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

   Boże, przekaż Twój sąd Królowi,
   a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
   Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
   i ubogimi według prawa.

   Niech góry przyniosą pokój ludowi,
   a wzgórza sprawiedliwość.
   Otoczy opieką ubogich z ludu,
   będzie ratował dzieci biedaków.

   Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość
   i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
   Będzie panował od morza do morza,
   od Rzeki aż po krańce ziemi.

   Niech Jego imię trwa na wieki,
   jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.
   Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią,
   niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Łk 1,28

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Mądrości Najwyższego, która urządzasz wszystko mocno i łagodnie,
   przyjdź i naucz nas drogi roztropności
   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 1,1-17

   Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.

   Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salomona; Salomon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem króla Dawida.

   Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

   Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

   Oto słowo Pańskie
  • 18 grudnia


   PIERWSZE CZYTANIE

   Mesjasz będzie potomkiem Dawida

   Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

   Jr 23,5-8

   „Pan mówi: Oto nadejdą dni,
   kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą.
   Będzie panował jako król, postępując roztropnie,
   i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi.
   W jego dniach Juda dostąpi zbawienia,
   a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie.
   To zaś będzie imię, którym go będą nazywać:
   «Pan naszą sprawiedliwością».
   Dlatego oto nadejdą dni, mówi Pan,
   kiedy nie będą już mówić: «Na życie Pana,
   który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej!»
   lecz raczej: «Na życie Pana, który wyprowadził
   i przywrócił pokolenie domu Izraela
   z ziemi północnej i ze wszystkich ziem,
   po których ich rozproszył»,
   tak że będą mogli mieszkać w swej ziemi”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 72,1-2,12-13,18-19

   Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

   Boże, przekaż Twój sąd Królowi,
   a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
   Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
   i ubogimi według prawa.

   Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
   i ubogiego, co nie ma opieki.
   Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
   nędzarza ocali od śmierci.

   Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela,
   który sam czyni cuda.
   Na wieki niech będzie błogosławione Jego imię,
   a Jego chwała niech wypełni ziemię.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Alleluja, alleluja, alleluja

   Wodzu domu Izraela,
   który na Synaju dałeś Prawo Mojżeszowi,
   przyjdź nas odkupić mocą Twojego ramienia.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 1,18-24

   Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.

   Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

   Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.

   A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy «Bóg z nami»”.

   Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

   Oto słowo Pańskie
  • 19 grudnia


   PIERWSZE CZYTANIE

   Anioł zapowiada narodzenie Samsona

   Czytanie z Księgi Sędziów

   Sdz 13,2-7.24-25a

   W Sorea, w pokoleniu Dana, żył pewien mąż imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna i nie rodziła. Anioł Pański ukazał się owej kobiecie mówiąc jej: „Otoś teraz niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Lecz odtąd strzeż się: nie pij wina ani sycery i nie jedz nic nieczystego. Oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec ten będzie Bożym nazirejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wybawiać Izraelitów z rąk filistyńskich”.

   Poszła więc kobieta do swego męża i tak rzekła do niego: „Przyszedł do mnie mąż Boży, którego oblicze było jakby oblicze anioła Bożego, pełne dostojeństwa. Nie pytałam go, skąd przybył, a on nie oznajmił mi swego imienia. Rzekł do mnie: «Oto poczniesz i porodzisz syna, lecz odtąd nie pij wina ani sycery, ani nie jedz nic nieczystego, bo chłopiec ten będzie Bożym nazirejczykiem od chwili urodzenia aż do swojej śmierci»”.

   Porodziła więc owa kobieta syna i nazwała go imieniem Samson. Chłopiec rósł, a Pan mu błogosławił. Duch zaś Pana począł na niego oddziaływać.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 71,3-4a,5-6ab,16-17

   Refren: Będę opiewał chwałę Twoją, Boże.

   Bądź dla mnie skałą schronienia
   i zamkiem warownym, aby mnie ocalić.
   Bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą,
   Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.

   Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją,
   Panie, Tobie ufam od lat młodości.
   Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin,
   od łona matki moim opiekunem.

   Opowiem o potędze Pana,
   będę przypominał tylko Twoją sprawiedliwość.
   Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości
   i do tej chwili głoszę Twoje cuda.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Alleluja, alleluja, alleluja

   Korzeniu Jessego, który stoisz jako sztandar narodów,
   przyjdź nas uwolnić, racz dłużej nie zwlekać.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 1,5-25

   Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach.

   Kiedy Zachariasz w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia.

   Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego.

   Lecz anioł rzekł do niego: „Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały”. Na to rzekł Zachariasz do anioła: „Po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku”.

   Odpowiedział mu anioł: „Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie”.

   Lud tymczasem czekał na Zachariasza. I dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy.

   A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć miesięcy i mówiła: „Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi”.

   Oto słowo Pańskie
  • 20 grudnia


   PIERWSZE CZYTANIE

   Panna pocznie i porodzi Syna

   Czytanie z Księgi proroka Izajasza

   Iz 7,10-14

   Pan przemówił do Achaza tymi słowami: „Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze”. Lecz Achaz odpowiedział: „Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę”.

   Wtedy rzekł Izajasz:

   „Słuchajcie więc, domu Dawidowy:
   Czyż mało wam
   naprzykrzać się ludziom,
   iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu?
   Dlatego Pan sam da wam znak:
   Oto Panna pocznie i porodzi Syna,
   I nazwie Go imieniem Emanuel”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 24,1-2,3-4ab,5-6

   Refren: Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.

   Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
   świat i jego mieszkańcy.
   Albowiem On go na morzach osadził
   i utwierdził ponad rzekami.

   Kto wstąpi na górę Pana,
   kto stanie w Jego świętym miejscu?
   Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
   który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

   On otrzyma błogosławieństwo od Pana
   i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
   Oto pokolenie tych, którzy Go szukają,
   którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Alleluja, alleluja, alleluja

   Kluczu Dawida,
   który otwierasz bramy wiecznego królestwa,
   przyjdź i wyprowadź z więzienia jeńca siedzącego w ciemnościach.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Maryja pocznie i porodzi Syna

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 1,26-38

   Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

   Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”.

   Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

   Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

   Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

   Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

   Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

   Oto słowo Pańskie
  • 21 grudnia


   PIERWSZE CZYTANIE

   Nadchodzi umiłowany

   Czytanie z Księgi Pieśni nad pieśniami

   Pnp 2,8-14

   Cicho! Ukochany mój!
   Oto on! Oto nadchodzi!
   Biegnie przez góry,
   skacze po pagórkach.
   Umiłowany mój podobny do gazeli,
   do młodego jelenia.
   Oto stoi za naszym murem,
   patrzy przez okno,
   zagląda przez kraty.
   Miły mój odzywa się
   i mówi do mnie:
   „Po wstań, przyjaciółko moja,
   piękna moja, i pójdź!
   Bo oto minęła już zima,
   deszcz ustał i przeszedł.
   Na ziemi widać już kwiaty,
   nadszedł czas przycinania winnic,
   i głos synogarlicy już słychać
   w naszej krainie.
   Drzewo figowe wydało zawiązki owoców
   i winne krzewy kwitnące już pachną.
   Powstań, przyjaciółko moja,
   piękna moja, i pójdź!
   Gołąbko moja, ukryta w zagłębieniach skały,
   w szczelinach przepaści,
   ukaż mi swą twarz,
   daj mi usłyszeć swój głos!
   Bo słodki jest głos twój
   i twarz pełna wdzięku”.

   Oto słowo Boże.

   Albo do wyboru:

   PIERWSZE CZYTANIE

   Bóg jest wśród swojego ludu

   Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza

   So 3,14-18a

   Wyśpiewuj, Córo Syjońska,
   podnieś radosny okrzyk, Izraelu!
   Ciesz się i wesel z całego serca,
   Córo Jeruzalem!
   Pan oddalił wyroki na ciebie,
   usunął twego nieprzyjaciela:
   Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie,
   już nie będziesz bała się złego.
   Owego dnia powiedzą Jerozolimie:
   „Nie bój się, Syjonie!
   Niech nie słabną twe ręce!”
   Pan, twój Bóg jest pośród ciebie,
   Mocarz, który daje zbawienie.
   On uniesie się weselem nad tobą,
   odnowi swą miłość,
   wzniesie okrzyk radości,
   jak w dniu uroczystego święta.

   Oto słowo Boże.

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 33,2-3,11-12,20-21

   Refren: Pieśń nową Panu radośnie śpiewajmy.

   Sławcie Pana na cytrze,
   grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
   Śpiewajcie Mu pieśń nową,
   pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie.

   Zamiary Pana trwają na wieki,
   zamysły Jego serca przez pokolenia.
   Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,
   naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

   Dusza nasza oczekuje Pana,
   On jest naszą pomocą i tarczą.
   Raduje się w Nim nasze serce,
   ufamy Jego świętemu imieniu.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Alleluja, alleluja, alleluja

   Emmanuelu, nasz Królu i prawodawco,
   przyjdź nas zbawić, nasz Panie i Boże.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 1,39-45

   W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

   Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

   „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

   Oto słowo Pańskie
  • 22 grudnia


   PIERWSZE CZYTANIE

   Anna dziękuje za narodzenie się Samuela

   Czytanie z Pierwszej księgi Samuela

   1 Sm 1,24-28

   Gdy Anna odstawiła Samuela od piersi, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również trzyletniego cielca, jedną efę mąki i bukłak wina. Przyprowadziła go do domu Pana, do Szilo. Chłopiec był jeszcze mały.

   Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała ona wówczas: „Pozwól, panie mój! Na twoje życie! To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed tobą i modliła się do Pana. O tego chłopca się modliłam, i Pan spełnił moją prośbę, którą do Niego zanosiłam. Oto ja oddaję go Panu. Na wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany na własność Pana”.

   I oddali tam pokłon Panu.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   1 Sm 2,1,4-5,6-7,5abcd

   Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu.

   Raduje się me serce w Panu,
   moc moja ku Panu się wznosi.
   Rozwarły się me usta na wrogów moich,
   gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.

   Łuki siłaczy się łamią,
   słabi przepasują się mocą,
   Za chleb najmują się syci, a odpoczywają głodni,
   niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci.

   To Pan daje śmierć i życie,
   w grób wtrąca i zeń wywodzi.
   Pan uboży i wzbogaca,
   poniża i wywyższa.

   Z pyłu podnosi biedaka,
   z barłogu dźwiga nędzarza,
   By go wśród książąt posadzić,
   by dać mu stolicę chwały.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Alleluja, alleluja, alleluja

   Królu narodów, kamieniu węgielny Kościoła,
   przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu utworzyłeś.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Maryja dziękuje za wcielenie się Syna Bożego

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 1,46-56

   W owym czasie Maryja rzekła:

   „Wielbi dusza moja Pana,
   i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
   Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,
   oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
   Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
   święte jest imię Jego.
   A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia
   nad tymi, co się Go boją.
   Okazał moc swego ramienia,
   rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
   Strącił władców z tronu,
   a wywyższył pokornych.
   Głodnych nasycił dobrami,
   a bogatych z niczym odprawił.
   Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
   pomny na swe miłosierdzie.
   Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi
   i jego potomstwa na wieki”.

   Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

   Oto słowo Pańskie
  • 23 grudnia


   PIERWSZE CZYTANIE

   Eliasz poprzedzi przyjście Pana

   Czytanie z Księgi proroka Malachiasza

   Ml 3,1-4;4,5-6
   To mówi Pan Bóg:

   „Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewie-go, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać dla Pana ofiary sprawiedliwie. Wtedy będzie miła dla Pana ofiara Judy i Jeruzalem jak za dawnych dni i lat starożytnych.

   Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pana, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi przekleństwem”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 25,4-5,8-9,10 i 14

   Refren: Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi.

   Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
   naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
   Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń
   Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

   Dobry jest Pan i prawy,
   dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
   Pomaga pokornym czynić dobrze,
   pokornych uczy dróg swoich.

   Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski
   dla strzegących Jego praw i przymierza.
   Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją,
   i objawia im swoje przymierze.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Alleluja, alleluja, alleluja

   Królu narodów, kamieniu węgielny Kościoła,
   przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu utworzyłeś.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Narodzenie Jana Chrzciciela

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 1,57-66

   Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem.

   Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”.

   Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”.

   Pytali się więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I wszyscy się dziwili.

   A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał, i mówił wielbiąc Boga.

   I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?” Bo istotnie ręka Pańska była z nim.

   Oto słowo Pańskie
  • 24 grudnia

   Na Mszy rannej


   PIERWSZE CZYTANIE

   Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie

   Czytanie z Drugiej księgi Samuela

   2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16

   Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: „Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie”. Natan powiedział do króla: „Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą”.

   Lecz tej samej nocy skierował Pan do Natana następujące słowa: „Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi: To mówi Pan: «Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem.

   Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki»”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 89,2-3,4-5,27 i 29

   Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

   Na wieki będę sławił łaski Pana,
   moimi ustami będę głosił Twą wierność
   przez wszystkie pokolenia.
   Albowiem powiedziałeś:
   „Na wieki ugruntowana jest łaska”
   utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

   „Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,
   przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:
   Utrwalę twoje potomstwo na wieki,
   i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia”.

   On będzie wołał do Mnie: „Ty jesteś moim Ojcem,
   moim Bogiem, opoką mego zbawienia”.
   Na wieki zachowam dla niego łaskę,
   i trwałe będzie moje z nim przymierze.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Alleluja, alleluja, alleluja

   Wschodzie,
   blasku światła wiecznego i słońce sprawiedliwości,
   przyjdź i oświeć siedzących w ciemnościach i mroku śmierci.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 1,67-79

   Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc:

   „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
   bo lud swój nawiedził i wyzwolił,
   i wzbudził dla nas moc zbawczą
   w domu swego sługi Dawida:
   jak zapowiedział od dawna
   przez usta swych świętych proroków;
   że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
   i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
   że naszym ojcom okaże miłosierdzie
   i wspomni na swe święte przymierze,
   na przysięgę, którą złożył
   ojcu naszemu, Abrahamowi.
   Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani
   służyć Mu będziemy bez lęku,
   w pobożności i sprawiedliwości przed Nim,
   po wszystkie dni nasze.
   A i ty, dziecię, zwać się będziesz
   prorokiem Najwyższego,
   gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;
   Jego ludowi dasz poznać zbawienie,
   przez odpuszczenie mu grzechów,
   dzięki serdecznej litości naszego Boga,
   z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
   by światłem stać się dla tych,
   co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
   aby nasze kroki skierować na drogę pokoju”.

   Oto słowo Pańskie
  • 25 grudnia

   Narodzenie Pańskie


   Msza w nocy


   PIERWSZE CZYTANIE

   Syn został nam dany

   Czytanie z Księgi proroka Izajasza

   Iz 9,1-3.5-6

   Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło.

   Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele.

   Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.

   Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów.

   Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza.

   Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.

   Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki.

   Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 96,1-2,3 i 10ac,11-12,13

   Refren: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

   Śpiewajcie Panu pieśń nową,
   śpiewaj Panu ziemio cała.
   Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
   każdego dnia głoście Jego zbawienie.

   Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
   rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.
   Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
   będzie sprawiedliwie sądził ludy.

   Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,
   niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
   Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,
   niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

   Przed obliczem Pana, który już się zbliża,
   który już się zbliża, by sądzić ziemię.
   On będzie sądził świat sprawiedliwie,
   a ludy według prawdy.

   DRUGIE CZYTANIE

   Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa

   Tt 2,11-14

   Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Łk 2,10-11

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Zwiastuję wam radość wielką,
   dziś narodził się nam Zbawiciel,
   którym jest Jezus Chrystus.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 2,1-14

   W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.

   Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.

   Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

   W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.

   I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:

   „Chwała Bogu na wysokościach,
   a na ziemi pokój
   ludziom, w których ma upodobanie”.

   Oto słowo Pańskie.

   Msza o świcie


   PIERWSZE CZYTANIE

   Przyszedł Zbawiciel

   Czytanie z Księgi proroka Izajasza

   Iz 62,11-12

   Oto co Pan obwieszcza wszystkim krańcom ziemi:
   Mówcie do Córy Syjońskiej: «Oto twój Zbawca przychodzi.
   Oto Jego nagroda z Nim idzie i zapłata Jego przed Nim.
   Nazywać ich będą «Ludem Świętym», odkupionymi przez Pana.
   A tobie dadzą miano: «Poszukiwane», «Miasto nie opuszczone»”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 97,1 i 6,11-12

   Refren: Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził.

   Pan króluje, wesel się ziemio,
   radujcie się liczne wyspy!
   Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,
   a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

   Światło wschodzi dla sprawiedliwego
   i radość dla ludzi prawego serca.
   Radujcie się w Panu sprawiedliwi
   i sławcie Jego święte imię.

   DRUGIE CZYTANIE

   Bóg zbawił nas z miłosierdzia

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa

   Tt 3,4-7

   Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie dla uczynków sprawiedliwych, jakie zdziałaliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym.

   Wylał Go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Łk 2, 14

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Chwała Bogu na wysokościach,
   a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Pasterze znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 2,15-20

   W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.

   Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.

   Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

   W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.

   I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:

   „Chwała Bogu na wysokościach,
   a na ziemi pokój
   ludziom, w których ma upodobanie”.

   Oto słowo Pańskie.

   Msza w dzień


   PIERWSZE CZYTANIE

   Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże

   Czytanie z Księgi proroka Izajasza

   Iz 52,7-10

   O jak są pełne wdzięku na górach
   nogi zwiastuna radosnej nowiny,
   który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście,
   który obwieszcza zbawienie,
   który mówi do Syjonu:
   „Twój Bóg zaczął królować”.
   Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos,
   razem wznoszą okrzyki radosne,
   bo oglądają na własne oczy
   powrót Pana na Syjon.
   Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem,
   wszystkie ruiny Jeruzalem!
   Bo Pan pocieszył swój lud,
   odkupił Jeruzalem.
   Pan obnażył już swe ramię święte
   na oczach wszystkich narodów;
   I wszystkie krańce ziemi zobaczą
   zbawienie naszego Boga.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 98,1,2-3ab,3cd-4,5-6

   Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

   Śpiewajcie Panu pieśń nową,
   albowiem uczynił cuda.
   Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
   i święte ramię Jego.

   Pan okazał swoje zbawienie,
   na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
   Wspomniał na dobroć i wierność swoją
   dla domu Izraela.

   Ujrzały wszystkie krańce ziemi
   zbawienie Boga naszego.
   Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
   cieszcie się, weselcie i grajcie.

   Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
   przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
   Przy trąbach i przy dźwięku rogu,
   na oczach Pana i Króla się radujcie.

   DRUGIE CZYTANIE

   Bóg przemówił do nas przez Syna

   Czytanie z Listu do Hebrajczyków

   Hbr 1,1-6

   Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.

   Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię.

   Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek :

   „Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził?”

   I znowu:

   „Ja będę Mu ojcem, a On będzie mi synem”.

   Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie:

   „Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży”.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Alleluja, alleluja, alleluja

   Zajaśniał nam dzień święty,
   pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu,
   bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Słowo stało się ciałem

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 1,1-18

   Na początku było Słowo,
   a Słowo było u Boga,
   i Bogiem było Słowo.
   Ono było na początku u Boga.
   Wszystko przez Nie się stało,
   a bez Niego nic się nie stało,
   co się stało.
   W Nim było życie,
   a życie było światłością ludzi,
   a światłość w ciemności świeci
   i ciemność jej nie ogarnęła.
   Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
   Jan mu było na imię.
   Przyszedł on na świadectwo,
   aby zaświadczyć o Światłości,
   by wszyscy uwierzyli przez niego.
   Nie był on światłością,
   lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.
   Była Światłość prawdziwa,
   która oświeca każdego człowieka,
   gdy na świat przychodzi.
   Na świecie było Słowo,
   a świat stał się przez Nie,
   lecz świat Go nie poznał.
   Przyszło do swojej własności,
   a swoi Go nie przyjęli.
   Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
   dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
   tym, którzy wierzą w imię Jego,
   którzy ani z krwi,
   ani z żądzy ciała,
   ani z woli męża,
   ale z Boga się narodzili.
   Słowo stało się ciałem
   i zamieszkało między nami.
   I oglądaliśmy Jego chwałę,
   chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
   pełen łaski i prawdy.

   Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

   Oto słowo Pańskie.
  • 26 grudnia

   Św. Szczepana, pierwszego męczennika

   święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Ukamienowanie św. Szczepana

   Czytanie z Dziejów Apostolskich

   2 Dz 6,8-10;7,54-60

   Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał.

   Gdy usłyszeli to, co mówił, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego.

   A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: „Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga”.

   A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem.

   Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: „Panie Jezu, przyjmij ducha mego!” A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: „Panie, nie poczytaj im tego grzechu”.

   Po tych słowach skonał.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 31,3cd-4.6 i 8ab.16-17

   Refren: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.

   Bądź dla mnie skałą schronienia,
   warownią, która ocala.
   Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą,
   kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.

   W ręce Twoje powierzam ducha mego:
   Ty mnie odkupisz, Panie, Boże.
   Weselę się i cieszę się Twoim miłosierdziem,
   boś wejrzał na moją nędzę.

   W Twoim ręku są moje losy,
   wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.
   Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą:
   wybaw mnie w swym miłosierdziu.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Ps 118,26a i 27a

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
   Pan jest Bogiem i daje nam światło.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Duch Ojca waszego będzie mówił przez was

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 10,17-22

   Jezus powiedział do swoich Apostołów:

   „Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić.

   Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony’.

   Oto słowo Pańskie
  • 27 grudnia

   św. Jana, Apostoła i Ewangelisty

   święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i słyszeli

   Początek z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

   1 J 1,1-4

   Umiłowani:

   To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione, oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i słyszeli, abyście i wy mieli łączność z nami. A mieć z nami łączność znaczy: mieć ją z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 97,1-2.5-6.11-12

   Refren: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.

   Pan króluje, wesel się, ziemio,
   radujcie się, liczne wyspy!
   Obłok i ciemność wokół Niego,
   prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

   Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana,
   przed obliczem władcy całej ziemi.
   Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,
   a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

   Światło wschodzi dla sprawiedliwego
   i radość dla ludzi prawego serca.
   Radujcie się w Panu, sprawiedliwi,
   i sławcie Jego święte imię.


   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Alleluja, alleluja, alleluja

   Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
   Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Jan ujrzał i uwierzył

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 20,2-8

   Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.

   Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.

   Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.

   Oto słowo Pańskie
  • Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego

   Święto Świętej Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa


   PIERWSZE CZYTANIE

   Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców

   Czytanie z Księgi Syracydesa

   Syr 3,2-6.12-14

   Pan uczcił ojca przez dzieci,
   a prawa matki nad synami utwierdził.
   Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów,
   a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził.
   Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci,
   a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany.
   Kto szanuje ojca, długo żyć będzie,
   a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce.
   Synu, wspomagaj swego ojca w starości,
   nie zasmucaj go w jego życiu.
   A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość,
   nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił.
   Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie,
   w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 128,1-2,3,4-5

   Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

   Błogosławiony każdy, kto się boi Pana,
   kto chodzi Jego drogami.
   Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
   szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

   Małżonka twoja jak płodny szczep winny
   we wnętrzu twojego domu.
   Synowie twoi jak sadzonki oliwki
   dokoła twojego stołu.

   Oto takie błogosławieństwo dla męża,
   który boi się Pana.
   Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
   oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie.

   DRUGIE CZYTANIE

   Chrześcijańskie zasady życia domowego

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

   Kol 3,12-21

   Bracia:

   Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.

   Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.

   Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

   Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Kol 3,15a.16a

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
   słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA W ROKU A

   Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 2,13-15.19-23

   Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: „Z Egiptu wezwałem Syna mego”.

   A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia”. On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela.

   Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: „Nazwany będzie Nazarejczykiem”.

   Oto słowo Pańskie.


   EWANGELIA W ROKU B

   Dziecię rosło napełniając się mądrością

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 2,22-40

   Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

   A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:

   „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa.

   Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”.

   A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.

   Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.

   A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.

   Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

   Oto słowo Pańskie.


   EWANGELIA W ROKU C

   Rodzice znajdują Jezusa w świątyni

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 2,41-52

   Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go.
   Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

   Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”.

   Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

   Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

   Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

   Oto słowo Pańskie.
  • 29 grudnia

   Piąty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego


   PIERWSZE CZYTANIE

   Kto miłuje brata, trwa w światłości

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

   1 J 2,3-11

   Najmilsi:
   Po tym poznajemy, że znamy Jezusa,
   jeżeli zachowujemy Jego przykazania.
   Kto mówi: „Znam Go”,
   a nie zachowuje Jego przykazań,
   ten jest kłamcą
   i nie ma w nim prawdy.
   Kto zaś zachowuje Jego naukę,
   w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
   Po tym właśnie poznajemy,
   że jesteśmy w Nim.
   Kto twierdzi, że w Nim trwa,
   powinien również sam postępować tak,
   jak On postępował.
   Umiłowani,
   nie piszę do was o nowym przykazaniu,
   ale o przykazaniu istniejącym od dawna,
   które mieliście od samego początku;
   tym dawnym przykazaniem
   jest nauka, którąście słyszeli.
   A jednak piszę wam
   o nowym przykazaniu,
   które prawdziwe jest w Nim i w was,
   ponieważ ciemności ustępują,
   a świeci już prawdziwa światłość.
   Kto twierdzi, że żyje w światłości,
   a nienawidzi brata swego,
   dotąd jeszcze jest w ciemności.
   Kto miłuje swego brata,
   ten trwa w światłości
   i nie może się potknąć.
   Kto zaś swojego brata nienawidzi,
   żyje w ciemności
   i działa w ciemności,
   i nie wie, dokąd dąży,
   ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 96,l-2a,2b-3,5b-6

   Refren: Niebo i ziemia niechaj się radują.

   Śpiewajcie Panu pieśń nową,
   śpiewaj Panu ziemio cała,
   śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię.

   Każdego dnia głoście Jego zbawienie,
   głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
   rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.

   Pan stworzył niebiosa,
   przed Nim kroczą majestat i piękno,
   potęga i blask w Jego przybytku.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Łk 2,32

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Światło na oświecenie pogan
   i chwała ludu Twego, Izraela.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Chrystus jest światłem na oświecenie pogan

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 2,22-35

   Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

   A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:

   „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
   w pokoju, według Twojego słowa.
   Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
   któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
   światło na oświecenie pogan
   i chwałę ludu Twego, Izraela”.

   A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.

   Oto słowo Pańskie
  • 30 grudnia

   Szósty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego


   PIERWSZE CZYTANIE

   Kto wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

   1 J 2,12-17

   Piszę do was, dzieci,
   że dostępujecie odpuszczenia grzechów
   ze względu na Jego imię.
   Piszę do was, ojcowie,
   że poznaliście Tego, który jest od początku.
   Piszę do was, młodzi,
   że zwyciężyliście Złego.
   Napisałem do was, dzieci,
   że znacie Ojca,
   napisałem do was, ojcowie,
   że poznaliście Tego, który jest od początku,
   napisałem do was, młodzi,
   że jesteście mocni
   i że nauka Boża trwa w was,
   i zwyciężyliście Złego.
   Nie miłujcie świata
   ani tego, co jest na świecie.
   Jeśli kto miłuje świat,
   nie ma w nim miłości Ojca.
   Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc:
   pożądliwość ciała, pożądliwość oczu
   i pycha tego życia
   nie pochodzi od Ojca, lecz od świata.
   Świat zaś przemija,
   a z nim jego pożądliwość;
   kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 96,7-8a,8b-9,10

   Refren: Niebo i ziemia niechaj się radują.

   Oddajcie Panu, rodziny narodów,
   oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę,
   oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu.

   Przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce,
   uwielbiajcie Pana w świętym przybytku,
   zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.

   Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
   On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje,
   będzie sprawiedliwie sądził wszystkie ludy.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Alleluja, alleluja, alleluja

   Zajaśniał nam dzień święty,
   pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu,
   bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Anna mówiła o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali Mesjasza

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 2,36-40

   Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.

   Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.

   A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.

   Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

   Oto słowo Pańskie
  • 31 grudnia

   Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego


   PIERWSZE CZYTANIE

   Mamy namaszczenie od Boga i znamy prawdę

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

   1 J 2,18-21

   Dzieci, jest już ostatnia godzina,
   i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi,
   bo oto teraz właśnie
   pojawiło się wielu antychrystów;
   stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.
   Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas;
   bo gdyby byli naszego ducha,
   pozostaliby z nami;
   a to stało się po to, aby wyszło na jaw,
   że nie wszyscy są naszego ducha.
   Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego
   i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą.
   Ja wam nie pisałem,
   jakobyście nie znali prawdy,
   lecz że ją znacie
   i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 96,1-2,11-12,13

   Refren: Niebo i ziemia niechaj się radują.

   Śpiewajcie Panu pieśń nową,
   śpiewaj Panu, ziemio cała.
   Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
   każdego dnia głoście Jego zbawienie.

   Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,
   niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
   Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,
   niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

   Przed obliczem Pana, który już się zbliża,
   który już się zbliża, by osądzić ziemię.
   On będzie sądził świat sprawiedliwie,
   a ludy według swej prawdy.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 1,14.12

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami.
   Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc,
   aby się stali dziećmi Bożymi.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Słowo stało się ciałem

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 1,1-18

   Na początku było Słowo,
   a Słowo było u Boga,
   i Bogiem było Słowo.
   Ono było na początku u Boga.
   Wszystko przez Nie się stało,
   a bez Niego nic się nie stało,
   co się stało.
   W Nim było życie,
   a życie było światłością ludzi,
   a światłość w ciemności świeci
   i ciemność jej nie ogarnęła.
   Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
   Jan mu było na imię.
   Przyszedł on na świadectwo,
   aby zaświadczyć o Światłości,
   by wszyscy uwierzyli przez niego.
   Nie był on światłością,
   lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.
   Była Światłość prawdziwa,
   która oświeca każdego człowieka,
   gdy na świat przychodzi.
   Na świecie było Słowo,
   a świat stał się przez Nie,
   lecz świat Go nie poznał.
   Przyszło do swojej własności,
   a swoi Go nie przyjęli.
   Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
   dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
   tym, którzy wierzą w imię Jego,
   którzy ani z krwi,
   ani z żądzy ciała,
   ani z woli męża,
   ale z Boga się narodzili.
   Słowo stało się ciałem
   i zamieszkało między nami.
   I oglądaliśmy Jego chwałę,
   chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
   pełen łaski i prawdy.

   Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

   Oto słowo Pańskie
  • 1 stycznia

   Oktawa Narodzenia Pańskiego

   Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi


   PIERWSZE CZYTANIE

   Błogosławieństwo Boże

   Czytanie z Księgi Liczb

   Lb 6,22-27

   Pan mówił do Mojżesza tymi słowami:

   „Po wiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im:

   «Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem».

   Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 67,2-3,5 i 8

   Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

   Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi;
   niech nam ukaże pogodne oblicze.
   Aby na ziemi znano Jego drogę,
   Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

   Niech się narody cieszą i weselą,
   że rządzisz ludami sprawiedliwie,
   i kierujesz narodami na ziemi.
   Niechaj nam Bóg błogosławi,
   niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.

   DRUGIE CZYTANIE

   Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

   Ga 4,4-7

   Bracia:

   Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Hbr 1,1-2

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
   a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Nadano Mu imię Jezus

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 2,16-21

   Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.

   A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.

   Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.

   A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

   Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

   Oto słowo Pańskie.
  • 2 stycznia


   PIERWSZE CZYTANIE

   Jezus jest Mesjaszem

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

   1 J 2,22-28

   Najmilsi:

   Któż jest kłamcą, jeśli nie ten,
   kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem?
   Ten właśnie jest Antychrystem,
   który nie uznaje Ojca i Syna.
   Każdy, kto nie uznaje Syna,
   nie ma też i Ojca,
   kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca.
   Wy zaś zachowujecie w sobie to,
   co słyszeliście od początku.
   Jeżeli będzie trwało w was to,
   co słyszeliście od początku,
   to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu.
   A obietnicą tą, daną przez Niego samego,
   jest życie wieczne.
   To wszystko napisałem wam o tych,
   którzy wprowadzają was w błąd.
   Co do was to namaszczenie,
   które otrzymaliście od Niego, trwa w was
   i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo,
   ponieważ Jego namaszczenie
   poucza was o wszystkim.
   Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem.
   Toteż trwajcie w Nim tak,
   jak was nauczył.
   Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci,
   abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność
   i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 98,1,2-3ab,3cd-4

   Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

   Śpiewajcie Panu pieśń nową,
   albowiem uczynił cuda.
   Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
   i święte ramię Jego.

   Pan okazał swoje zbawienie,
   na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
   Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
   dla domu Izraela.

   Ujrzały wszystkie krańce ziemi
   zbawienie Boga naszego.
   Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
   cieszcie się, weselcie i grajcie.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Hbr 1,1-2

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
   a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 1,19-28

   Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?” On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”.

   Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?”

   Odrzekł: „Nie jestem”.

   „Czy ty jesteś prorokiem?”

   Odparł: „Nie!”

   Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?”

   Odpowiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Iza-jasz”.

   A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?”

   Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”.

   Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

   Oto słowo Pańskie
  • 3 stycznia


   PIERWSZE CZYTANIE

   Chrystus objawił się po to, aby zgładzić grzechy

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

   1 J 2,29-3,6

   Najmilsi:

   Jeżeli wiecie, że Bóg jest sprawiedliwy,
   to uznajcie również, że każdy,
   kto postępuje sprawiedliwie,
   pochodzi od Niego.
   Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec:
   zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi:
   i rzeczywiście nimi jesteśmy.
   Świat zaś dlatego nas nie zna,
   że nie poznał Jego.
   Umiłowani,
   obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi,
   ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy.
   Wiecie, że gdy się objawi,
   będziemy do Niego podobni,
   bo ujrzymy Go takim, jakim jest.
   Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję,
   uświęca się, podobnie jak On jest święty.
   Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia,
   ponieważ grzech jest bezprawiem.
   Wiecie, że On się objawi po to,
   aby zgładzić grzechy,
   w Nim zaś nie ma grzechu.
   Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy,
   żaden zaś z tych, którzy grzeszą,
   nie widział Go ani Go nie poznał.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 98,1,3cd-4,5-6

   Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

   Śpiewajcie Panu pieśń nową,
   albowiem uczynił cuda.
   Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
   i święte ramię Jego.

   Ujrzały wszystkie krańce ziemi
   zbawienie Boga naszego.
   Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
   cieszcie się, weselcie i grajcie.

   Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
   przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
   Przy trąbach i przy dźwięku rogu,
   na oczach Pana i Króla się radujcie.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 1,14.12

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami.
   Wszystkim, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzechy świata

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 1,29-34

   Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».

   Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym». Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.

   Oto słowo Pańskie
  • 2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim


   PIERWSZE CZYTANIE

   Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie

   Czytanie z Księgi Syracydesa

   Syr 24,1-2.8-12

   Mądrość wychwala sama siebie,
   chlubi się pośród swego ludu.
   Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego
   i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą:
   Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego,
   Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie
   i rzekł: „W Jakubie rozbij namiot
   i w Izraelu obejmij dziedzictwo”.
   Przed wiekami, na samym początku mię stworzył
   i już nigdy istnieć nie przestanę.
   W świętym przybytku, w Jego obecności,
   zaczęłam pełnić świętą służbę
   i przez to na Syjonie mocno stanęłam.
   Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek,
   w Jeruzalem jest moja władza.
   Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie,
   w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 147,12-13,14-15,19-20

   Refren: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.

   Chwal, Jerozolimo, Pana,
   wysławiaj twego Boga, Syjonie.
   Umacnia bowiem zawory bram twoich
   i błogosławi synom twoim w tobie.

   Zapewnia pokój twoim granicom
   i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
   Śle swe polecenia na krańce ziemi
   i szybko mknie Jego słowo.

   Oznajmił swoje słowo Jakubowi,
   Izraelowi ustawy swe i wyroki.
   Nie uczynił tego dla innych narodów.
   Nie oznajmił im swoich wyroków.

   DRUGIE CZYTANIE

   Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

   Ef 1,3-6.15-18

   Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec
   Pana naszego Jezusa Chrystusa,
   który napełnił nas
   wszelkim błogosławieństwem duchowym
   na wyżynach niebieskich w Chrystusie.
   W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
   abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
   Z miłości przeznaczył nas dla siebie
   jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,
   według postanowienia swej woli,
   ku chwale majestatu swej łaski,
   którą obdarzył nas w Umiłowanym.
   Przeto i ja usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Por. 1 Tm 3,16

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Chrystus został ogłoszony narodom,
   znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 1,1-18

   Na początku było Słowo,
   a Słowo było u Boga,
   i Bogiem było Słowo.
   Ono było na początku u Boga.
   Wszystko przez Nie się stało,
   a bez Niego nic się nie stało,
   co się stało.
   W Nim było życie,
   a życie było światłością ludzi,
   a światłość w ciemności świeci
   i ciemność jej nie ogarnęła.
   Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
   Jan mu było na imię.
   Przyszedł on na świadectwo,
   aby zaświadczyć o Światłości,
   by wszyscy uwierzyli przez niego.
   Nie był on światłością,
   lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.
   Była Światłość prawdziwa,
   która oświeca każdego człowieka,
   gdy na świat przychodzi.
   Na świecie było Słowo,
   a świat stał się przez Nie,
   lecz świat Go nie poznał.
   Przyszło do swojej własności,
   a swoi Go nie przyjęli.
   Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
   dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
   tym, którzy wierzą w imię Jego,
   którzy ani z krwi,
   ani z żądzy ciała,
   ani z woli męża,
   ale z Boga się narodzili.
   Słowo stało się ciałem
   i zamieszkało między nami.
   I oglądaliśmy Jego chwałę,
   chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
   pełen łaski i prawdy.
   Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

   Oto słowo Pańskie.
  • 5 stycznia


   PIERWSZE CZYTANIE

   Przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

   1 J 3,11-21

   Najmilsi:

   Taka jest wola Boża,
   którą objawiono nam od początku,
   abyśmy się wzajemnie miłowali.
   Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego
   i zabił swego brata.
   A dlaczego go zabił?
   Ponieważ czyny jego były złe,
   brata zaś sprawiedliwe.
   Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi.
   My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia,
   bo miłujemy braci,
   kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci.
   Każdy, kto nienawidzi swego brata,
   jest zabójcą,
   a wiecie, że żaden zabójca
   nie nosi w sobie życia wiecznego.
   Po tym poznaliśmy miłość,
   że On oddał za nas życie swoje.
   My także winniśmy oddać życie za braci.
   Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata
   i widział, że brat jego cierpi niedostatek,
   a zamknął przed nim swe serce,
   jak może trwać w nim miłość Boga?
   Dzieci,
   nie miłujmy słowem i językiem,
   ale czynem i prawdą.
   Po tym poznamy,
   że jesteśmy z prawdy,
   i uspokoimy przed Nim nasze serce.
   A jeśli nasze serce oskarża nas,
   to Bóg jest większy od naszego serca
   i zna wszystko.
   Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża,
   mamy ufność wobec Boga.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 100,1-2,3,4,5

   Refren: Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu.

   Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie,
   służcie Panu z weselem,
   stawajcie przed obliczem Pana
   z okrzykami radości.

   Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
   On sam nas stworzył,
   jesteśmy Jego własnością,
   Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

   W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
   z hymnami w Jego przedsionki,
   chwalcie i błogosławcie Jego imię.

   Albowiem Pan jest dobry,
   Jego łaska trwa na wieki,
   a Jego wierność przez pokolenia.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Alleluja, alleluja, alleluja

   Zajaśniał nam dzień święty,
   pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu,
   bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Chrystus jest Synem Bożym

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 1,43-51

   Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: „Pójdź za Mną”. Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra.

   Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”.

   Rzekł do niego Natanael: „Czyż może być co dobrego z Nazaretu?”

   Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz”.

   Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”.

   Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?”

   Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”.

   Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!”

   Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”.

   Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

   Oto słowo Pańskie
  • 6 stycznia

   Objawienie Pańskie


   PIERWSZE CZYTANIE

   Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą

   Czytanie z Księgi proroka Izajasza

   Iz 60,1-6

   Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło
   i chwała Pana rozbłyska nad tobą.
   Bo oto ciemność okrywa ziemię
   i gęsty mrok spowija ludy,
   a ponad tobą jaśnieje Pan
   i Jego chwała jawi się nad tobą.
   I pójdą narody do twojego światła,
   królowie do blasku twojego wschodu.
   Podnieś oczy wokoło i popatrz:
   Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie.
   Twoi synowie przychodzą z daleka,
   na rękach niesione twe córki.
   Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz,
   zadrży i rozszerzy się twoje serce,
   bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie,
   zasoby narodów przyjdą ku tobie.
   Zaleje cię mnogość wielbłądów,
   dromadery z Madianu i z Efy.
   Wszyscy oni przybędą ze S aby,
   ofiarują złoto i kadzidło,
   nucąc radośnie hymny na cześć Pana.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 72,1-2,7-8,10-11,12-13

   Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

   Boże, przekaż Twój sąd Królowi,
   a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
   Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
   i ubogimi według prawa.

   Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość,
   i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
   Będzie panował od morza do morza,
   od Rzeki aż po krańce ziemi.

   Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary,
   królowie Szeby i Saby złożą daninę.
   I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie,
   wszystkie narody będą Mu służyły.

   Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
   i ubogiego, co nie ma opieki.
   Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
   nędzarza ocali od śmierci.

   DRUGIE CZYTANIE

   Poganie są uczestnikami zbawienia

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

   Ef 3,2-3a.5-6

   Bracia:

   Przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica.

   Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Mt 2,3

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
   i przybyliśmy złożyć pokłon Panu.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Pokłon Mędrców ze Wschodu

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 2,1-12

   Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”.

   Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.

   Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok:
   A ty, Betlejem, ziemio Judy,
   nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
   albowiem z ciebie wyjdzie władca,
   który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”.

   Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

   A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

   A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.

   Oto słowo Pańskie.
  • 7 stycznia


   PIERWSZE CZYTANIE

   Badajcie duchy, czy są z Boga

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

   1 J 3,22-4,6

   Najmilsi:

   O`co prosić będziemy,
   otrzymamy od Boga,
   ponieważ zachowujemy Jego przykazania
   I czynimy to, co się Jemu podoba.
   A przykazanie Jego zaś jest takie,
   abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa,
   i miłowali się wzajemnie tak,
   jak nam nakazał.
   Kto wypełnia Jego przykazania,
   trwa w Bogu, a Bóg w nim;
   a to, że trwa On w nas,
   poznajemy po Duchu, którego nam dał.
   Umiłowani,
   nie dowierzajcie każdemu duchowi,
   ale badajcie duchy, czy są z Boga,
   gdyż wielu fałszywych proroków
   pojawiło się na świecie.
   Po tym poznajecie Ducha Bożego:
   każdy duch,
   który uznaje,
   że Jezus Chrystus przyszedł w ciele,
   jest z Boga.
   Każdy zaś duch,
   który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga;
   i to jest duch Antychrysta,
   który - jak słyszeliście - nadchodzi
   i już teraz przebywa na świecie.
   Wy, dzieci,
   jesteście z Boga i zwyciężyliście ich,
   ponieważ większy jest Ten, który w was jest,
   od tego, który jest w świecie.
   Oni są ze świata,
   dlatego mówią tak, jak mówi świat,
   a świat ich słucha.
   My jesteśmy z Boga.
   Ten, który zna Boga, słucha nas.
   Kto nie jest z Boga, nas nie słucha.
   W ten sposób poznajemy ducha
   prawdy i ducha fałszu.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 2,7-8,10-11

   Refren: Dam Ci narody w Twoje posiadanie.

   Wyrok Pański ogłoszę:
   On rzekł do mnie: „Jesteś Synem moim,
   Ja zrodziłem dziś Ciebie,
   Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody
   i krańce ziemi w posiadanie Twoje”.

   A teraz, królowie, zrozumcie,
   nauczcie się sędziowie ziemi.
   Służcie Panu z bo jaźnią,
   z drżeniem całujcie Mu stopy.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Mt 4,23

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Jezus głosił Ewangelię o królestwie
   i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Bliskie jest królestwo niebieskie

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 4,12-17.23-25

   Gdy Jezus usłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:

   „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego.
   Droga morska,
   Zajordanie,
   Galileja pogan.
   Lud, który siedział w ciemności,
   ujrzał światło wielkie,
   i mieszkańcom cienistej krainy śmierci
   światło wzeszło”.

   Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”.

   I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

   Oto słowo Pańskie
  • 8 stycznia


   PIERWSZE CZYTANIE

   Bóg jest miłością

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

   1 J 4,7-10

   Umiłowani, miłujmy się wzajemnie,
   ponieważ miłość jest z Boga,
   a każdy, kto miłuje,
   narodził się z Boga i zna Boga.
   Kto nie miłuje, nie zna Boga,
   bo Bóg jest miłością.
   W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
   że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
   abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
   W tym przejawia się miłość,
   że nie my umiłowaliśmy Boga,
   ale że On sam nas umiłował
   i posłał Syna swojego
   jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 72,1-2,3-4ab,7-8

   Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

   Boże, przekaż Twój sąd Królowi,
   a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
   Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
   i ubogimi według prawa.

   Niech góry przyniosą ludowi pokój,
   a wzgórza sprawiedliwość.
   Otoczy opieką uciśnionych z ludu,
   będzie ratował dzieci biedaków.

   Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość
   i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
   Będzie panował od morza do morza,
   od Rzeki aż po krańce ziemi.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Łk 4,18-19

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
   więźniom głosił wolność.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Rozmnażając chleb Jezus objawia swoją moc

   Słowa Ewangelii według świętego Marka

   Mk 6,34-44

   Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, ogarnęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.

   A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce jest puste, a pora już późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia”.

   Lecz On im odpowiedział: „Wy dajcie im jeść”.

   Rzekli Mu: „Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby im dać jeść?”

   On ich spytał: „Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie !”

   Gdy się upewnili, rzekli: „Pięć i dwie ryby”.

   Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się gromada przy gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu.

   A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. Także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i ostatki z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn.

   Oto słowo Pańskie
  • 9 stycznia


   PIERWSZE CZYTANIE

   Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

   1 J 4,11-18

   Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował,
   to i my winniśmy się wzajemnie miłować.
   Nikt nigdy Boga nie oglądał.
   Jeżeli miłujemy się wzajemnie,
   Bóg trwa w nas
   i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.
   Poznajemy, że my trwamy w Nim,
   a On w nas,
   bo udzielił nam ze swego Ducha.
   My także widzieliśmy i świadczymy,
   że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata.
   Jeśli kto wyznaje,
   że Jezus jest Synem Bożym,
   to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.
   Myśmy poznali i uwierzyli miłości,
   jaką Bóg ma ku nam.
   Bóg jest miłością:
   kto trwa w miłości, trwa w Bogu,
   a Bóg trwa w nim.
   Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości,
   ponieważ tak, jak On jest w niebie,
   i my jesteśmy na tym świecie.
   W miłości nie ma lęku,
   lecz doskonała miłość usuwa lęk,
   ponieważ lęk kojarzy się z karą.
   Ten zaś, kto się lęka,
   nie wydoskonalił się w miłości.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 72,1-2,10-11,12-13

   Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

   Boże, przekaż Twój sąd Królowi,
   a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
   Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
   i ubogimi według prawa.

   Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary,
   królowie Szeby i Saby złożą daninę.
   I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie,
   wszystkie narody będą Mu służyły.

   Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
   i ubogiego, co nie ma opieki.
   Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
   nędzarza ocali od śmierci.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Por. 1 Tm 3,16

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Chrystus został ogłoszony narodom,
   znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Jezus chodzi po wodzie

   Słowa Ewangelii według świętego Marka

   Mk 6,45-52

   Kiedy Jezus nasycił pięć tysięcy mężczyzn, zaraz przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, do Betsaidy, zanim odprawi tłum. Gdy rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić.

   Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a On sam jeden na lądzie. Widząc, jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze, i chciał ich minąć.

   Oni zaś, gdy Go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa, i zaczęli krzyczeć. Widzieli Go bowiem wszyscy i zatrwożyli się. Lecz On zaraz przemówił do nich: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”. I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył.

   Oni tym bardziej byli zdumieni w duszy, że nie zrozumieli sprawy z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały.

   Oto słowo Pańskie
  • 10 stycznia


   PIERWSZE CZYTANIE

   Kto miłuje Boga, niech miłuje brata

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

   1 J 4,19-5,4

   Najmilsi:

   My miłujemy Boga,
   ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował.
   Jeśliby ktoś mówił: „Miłuję Boga”,
   a brata swego nienawidził, jest kłamcą,
   albowiem kto nie miłuje brata swego,
   którego widzi,
   nie może miłować Boga, którego nie widzi.
   Takie zaś mamy od Niego przykazanie,
   aby ten, kto miłuje Boga,
   miłował też i brata swego.
   Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem,
   z Boga się narodził
   i każdy miłujący Tego, który dał życie,
   miłuje również tego,
   który życie od Niego otrzymał.
   Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże,
   gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania,
   albowiem miłość względem Boga
   polega na spełnianiu Jego przykazań,
   przykazania Jego nie są ciężkie.
   Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat,
   tym właśnie zwycięstwem,
   które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 72,1-2,14 i 15bc,17

   Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

   Boże, przekaż Twój sąd Królowi,
   a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
   Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
   i ubogimi według prawa.

   Wybawi ich od krzywdy i ucisku
   a krew ich cenna będzie w Jego oczach.
   Zawsze będą się modlić za Niego,
   nieustannie Mu błogosławić.

   Niech Jego imię trwa na wieki;
   jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.
   Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią.
   Niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia!

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Łk 4,18-19

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
   więźniom głosił wolność.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Jezus jest Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 4,14-22a

   Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

   Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:

   „Duch Pański spoczywa na Mnie,
   ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
   abym ubogim niósł dobrą nowinę,
   więźniom głosił wolność,
   a niewidomym przejrzenie;
   abym uciśnionych odsyłał wolnych,
   abym obwoływał rok łaski od Pana”.

   Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione.

   Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego.

   Oto słowo Pańskie
  • Niedziela Chrztu Pańskiego


   PIERWSZE CZYTANIE

   Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie

   Czytanie z Księgi proroka Izajasza

   Iz 42,1-4.6-7

   To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.

   Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku.

   On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 29,1-2,3ac-4,3b i 9b-10

   Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

   Oddajcie Panu, synowie Boży,
   oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
   Oddajcie chwałę Jego imieniu,
   na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

   Ponad wodami głos Pański,
   Pan ponad wód bezmiarem!
   Głos Pana potężny,
   głos Pana pełen dostojeństwa.

   Zagrzmiał Bóg majestatu:
   a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.
   Pan zasiadł nad potopem,
   Pan jako Król zasiada na wieki.

   DRUGIE CZYTANIE

   Jezus został namaszczony Duchem Świętym

   Czytanie z Dziejów Apostolskich

   Dz 10,34-38

   Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Por. Mk 9,6

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
   To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA W ROKU A

   Chrzest Jezusa

   Słowa Ewangelii według św. Mateusza

   Mt 3,13-17

   Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc:

   „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”

   Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił.

   A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody.

   A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

   Oto słowo Pańskie.


   EWANGELIA W ROKU B

   Chrzest Jezusa

   Słowa Ewangelii według św. Marka

   Mk 1,6b-11

   Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.

   W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

   Oto słowo Pańskie.


   EWANGELIA W ROKU C

   Chrzest Jezusa

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 3,15-16.21-22

   Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”.

   Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

   Oto słowo Pańskie.
  • 25 stycznia

   Nawrócenie Świętego Pawła, Apostoła

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Święty Paweł opowiada o swoim nawróceniu

   Czytanie z Dziejów Apostolskich

   Dz 22,3-16

   Paweł powiedział do ludu:

   „Ja jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci i udałem się do Damaszku z zamiarem uwięzienia tych, którzy tam byli, i przyprowadzenia do Jerozolimy dla wymierzenia kary.

   W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle 'około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: «Szawle, SzawIe, dlaczego Mnie prześladujesz?»

   Odpowiedziałem: «Kto jesteś, Panie».

   Rzekł do mnie: «Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz».

   Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli.

   Powiedziałem więc: «Co mam czynić, Panie?»

   A Pan powiedział do mnie: «W stań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić».

   Ponieważ zaniewidziałem od blasku owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich towarzyszy.

   Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie Prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo, przyszedł, przystąpił do mnie i powiedział: «Szawie, bracie, przejrzyj!» W tejże chwili spojrzałem na niego.

   On zaś powiedział: «Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego, i Jego własny głos usłyszał. Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś. Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego imienia!»”

   Oto słowo Boże

   albo

   PIERWSZE CZYTANIE

   Nawrócenie św. Pawła w Damaszku

   Czytanie z Dziejów Apostolskich

   Dz 9,1-22

   Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł.

   Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: „Szawle, Szawie, dlaczego Mnie prześladujesz?”

   Powiedział: „Kto jesteś, Panie?”

   A On: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić”.

   Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił.

   W Damaszku znajdował się pewien uczeń, imieniem Ananiasz. Pan przemówił do niego w widzeniu: „Ananiaszu!”

   A on odrzekł: „Jestem, Panie!”

   A Pan do niego: „Idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli”. (I ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał).

   Odpowiedział Ananiasz: „Panie, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego imienia”.

   Odpowiedział mu Pan: „Idź, bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia”.

   Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: „Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Swiętym”. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony. A gdy go nakarmiono, odzyskał siły.

   Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synogogach, że Jezus jest Synem Bożym.

   Wszyscy, którzy go słyszeli, mówili zdumieni: „Czy to nie ten sam, który w Jerozolimie prześladował wyznawców tego imiel1ia i po to tu przybył, aby ich uwięzić i zaprowadzić do arcykapłana?” A Szaweł występował coraz odważniej, dowodząc, że Ten jest Mesjaszem, i szerzył zamieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 117,1-2

   Refren: Idźcie i głoście światu Ewangelię.

   Chwalcie Pana, wszystkie narody,
   wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
   bo potężna nad nami Jego łaska,
   a wierność Pana trwa na wieki.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Łk 4,18-19

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
   abyście szli i owoc przynosili.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

   Słowa Ewangelii według świętego Marka

   Mk 16,15-18

   Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich:

   „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

   Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”.

   Oto słowo Pańskie.
  • 26 stycznia

   Św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

   Wspomnienie obowiązkowe


   PIERWSZE CZYTANIE

   Żywa wiara Tymoteusza

   Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

   2 Tm 1,1-8

   Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, posłany dla głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.

   Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o tobie w moich modlitwach. W nocy i we dnie pragnę cię zobaczyć, pomny na twoje łzy, by napełniła mnie radość na wspomnienie wiary bez obłudy, jaka jest w tobie; ona to zamieszkała pierwej w twej babce Lois i w twej matce Eunice, a pewien jestem, że mieszka i w tobie.

   Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa naszego Pana ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga.

   Oto słowo Boże

   albo

   PIERWSZE CZYTANIE

   Tytus synem Pawła w wierze

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa

   Tt 1,1-5

   Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, posłany do szerzenia wśród wybranych Bożych wiary i poznania prawdy wiodącej do życia w pobożności, w nadziei życia wiecznego, jakie przyobiecał przed wiekami prawdomówny Bóg, a we właściwym czasie objawił swe słowo przez nauczanie powierzone mi z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego, do Tytusa, dziecka mego prawdziwego we wspólnej nam wierze. Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego.

   W tym celu zostawiłem cię na Krecie, byś należycie załatwił zaległe sprawy i ustanowił w każdym mieście prezbiterów, jak ci poleciłem.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 96,1-2.3.7-8a i 10

   Refren: Głoście cześć Pana wśród wszystkich narodów.

   Śpiewajcie Panu pieśń nową
   śpiewaj Panu, ziemio cała.
   Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
   każdego dnia głoście Jego zbawienie.

   Głoście Jego chwałę
   wśród wszystkich narodów,
   rozgłaszajcie Jego cuda
   pośród wszystkich ludów.

   Oddajcie Panu, rodziny narodów,
   oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
   Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu.
   Głoście wśród ludów, że Pan jest królem.
   utwierdził świat. tak, że się nie zachwieje,
   będzie sprawiedliwie sądził ludy.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Łk 4,18

   Pan posłał Mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę,
   więźniom głosił wolność.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Rozesłanie uczniów

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 10,1-9

   Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.

   Powiedział też do nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.

   Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi!» Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was.

   W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swą zapłatę.

   Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: «Przybliżyło się do was królestwo Boże»”.

   Oto słowo Pańskie.
  • 2 lutego

   Ofiarowanie Pańskie

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Przybędzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie

   Czytanie z Księgi proroka Malachiasza

   Ml 3,1-4

   To mówi Pan Bóg:

   „Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie.

   Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem, jak za dawnych dni i lat starożytnych”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 24,7-8.9-10

   Refren: Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały.

   Bramy, podnieście swe szczyty,
   unieście się odwieczne podwoje,
   aby mógł wkroczyć Król chwały.
   Kto jest tym Królem chwały?
   Pan dzielny i potężny,
   Pan potężny w boju.

   Bramy, podnieście swe szczyty,
   unieście się odwieczne podwoje,
   aby mógł wkroczyć Król chwały.
   Kto jest tym Królem chwały?
   Pan Zastępów: On jest Królem chwały.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Łk 2,32

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Światło na oświecenie pogan
   i chwała ludu Twego, Izraela.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Ofiarowanie Jezusa w świątyni

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 2,22-40

   Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

   A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego.

   Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:

   „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
   w pokoju, według Twojego słowa.
   Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
   któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
   światło na oświecenie pogan
   i chwałę ludu Twego, Izraela”.

   A Jego ojciec i matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.

   Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.

   Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.

   A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.

   Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

   Oto słowo Pańskie.
  • 14 lutego

   Świętych Cyryla i Metodego

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Apostołowie zwracają się do pogan

   Czytanie z Dziejów Apostolskich

   Dz 13,46-49

   Paweł i Barnaba powiedzieli do Żydów: „Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: «Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi»”.

   Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 117,1-2

   Refren: Idźcie i głoście światu Ewangelię.

   Chwalcie Pana, wszystkie narody,
   wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
   bo potężna nad nami Jego łaska,
   a wierność Pana trwa na wieki.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Łk 4,18

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Pan posłał Mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę,
   więźniom głosił wolność.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Rozesłanie uczniów

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 10,1-9

   Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.

   Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.

   Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi!» Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was.

   W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swą zapłatę.

   Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: «Przybliżyło się do was królestwo Boże»”.

   Oto słowo Pańskie.
  • 4 marca

   św. Kazimierza, królewicza

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Szukanie prawdziwej mądrości

   Czytanie z Księgi Syracydesa

   Syr 51,13-20

   Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę.

   Z powodu jej kwiatów, jakby dojrzewającego winogrona, serce me się w niej rozradowało, noga moja wstąpiła na prostą drogę, od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha mego, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległą wiedzę.

   Postąpiłem w niej, a Temu, który dał mi mądrość, chcę oddać cześć. Postanowiłem- bowiem wprowadzić ją w czyn, zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznałem wstydu.

   Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować Prawo. Ręce wyciągałem w górę, a błędy przeciwko niej opłakiwałem.

   Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki czystości. Z nią od początku zyskałem rozum, dlatego nie będę opuszczony.

   Oto słowo Boże.

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 16,1-2a i 5.7-8.11

   Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

   Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
   mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”.
   Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
   to On mój los zabezpiecza.

   Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
   bo serce napomina mnie nawet nocą.
   Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
   On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.

   Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
   pełnię Twojej radości
   i wieczną rozkosz
   po Twojej prawicy.

   DRUGIE CZYTANIE

   (tylko w kościołach, w których obchodzona jest uroczystość)

   Nieustanne dążenie do doskonałości

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

   Flp 3,8-14

   Bracia:

   Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego.

   Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Jego: zarówno mocy zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.

   Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa.

   Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.

   Oto słowo Boże.


   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Łk 21,36

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
   abyście mogli godnie stanąć przed Synem Człowieczym.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Gotowość na spotkanie z Chrystusem

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 12,35-40

   Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.

   Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.

   A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

   Oto słowo Pańskie.
  • 19 marca

   św. Józefa, Oblubieńca NMP


   Uroczystość


   PIERWSZE CZYTANIE

   Mesjasz będzie potomkiem Dawida

   Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

   2 Sm 7,4-5a.12-14a.16

   Pan skierował do Natana następujące słowa: „Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi: To mówi Pan: «Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem.

   Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki»”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 19,2-3.4-5.27 i 29

   Refren: Jego potomstwo będzie trwało wiecznie.

   Będę na wieki śpiewał o łasce Pana,
   moimi ustami Twą wierność będę głosił
   przez wszystkie pokolenia.
   Albowiem powiedziałeś:
   „Na wieki ugruntowana jest łaska”,
   utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

   „Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,
   przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:
   Utrwalę twoje potomstwo na wieki
   i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia”.

   „On będzie wołał do Mnie: «Tyś jest Ojcem moim,
   moim Bogiem, Opoką mego zbawienia».
   Na wieki zachowam dla niego łaskę
   i trwałe z nim będzie moje przymierze”.

   DRUGIE CZYTANIE

   Wbrew nadziei uwierzył nadziei

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

   Rz 4,13.16-18.22

   Bracia:

   Nie od wypełnienia Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary.

   I stąd to dziedzictwo zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich, jak jest napisane: „Uczyniłem cię ojcem wielu narodów” przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych, i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia.

   On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: „takie będzie twoje potomstwo”.

   Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Por. Ps 84,5

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie,
   będą Ciebie wychwalali na wieki.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Józef poznaje tajemnicę Wcielenia

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 1,16.18-21.24a

   Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

   Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.

   Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

   Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.

   Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.

   Oto słowo Pańskie.

   albo:

   EWANGELIA

   Maryja i Józef znajdują Jezusa w świątyni

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 2,41-51a

   Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy Jezus miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych.

   Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

   Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”.

   Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

   Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.

   Oto słowo Pańskie.
  • 25 marca

   Zwiastowanie Pańskie


   Uroczystość


   PIERWSZE CZYTANIE

   Panna pocznie i porodzi Syna

   Czytanie z Księgi proroka Izajasza

   Iz 7,10-14

   Pan przemówił do Achaza tymi słowami: „Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Otchłani, czy to wysoko w górze”.

   Lecz Achaz odpowiedział: „Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę”.

   Wtedy rzekł Izajasz: „Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Emmanuel, albowiem Bóg z nami”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 40,7-8a.8b-10.11

   Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

   Nie chciałeś ofiary krwawej ani płodów ziemi,
   lecz otwarłeś mi uszy:
   nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
   Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.

   W zwoju księgi jest o mnie napisane:
   Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,
   a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.
   Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
   i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

   Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca,
   głosiłem Twoją wierność i pomoc.
   Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności
   przed wielkim zgromadzeniem.

   DRUGIE CZYTANIE

   Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca

   Czytanie z Listu do Hebrajczyków

   Hbr 10,4-10

   Bracia:

   Niemożliwe jest to, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus przychodząc na świat, mówi: „Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: «Oto idę, w zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże»”.

   Wyżej powiedział: „Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś, i nie podobały się Tobie”, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją”. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 1,14ab

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami,
   i widzieliśmy Jego chwałę.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Maryja pocznie i porodzi Syna

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 1,26-38

   Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

   Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

   Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

   Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

   Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

   Anioł jej odpowiedział: „Duch święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna, i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

   Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

   Oto słowo Pańskie.
  • 23 kwietnia

   św. Wojciecha, biskupa i męczennika
   Głównego patrona Polski


   Uroczystość


   PIERWSZE CZYTANIE

   Apostołowie świadkami Jezusa

   Czytanie z Dziejów Apostolskich

   Dz 1,3-8

   Po swojej męce Jezus dał Apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca.

   Mówił: „Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”.

   Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?” Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 40,7-8a.8b-10.11

   Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.

   Gdy Pan odmienił los Syjonu,
   wydawało się nam, że śnimy.
   Usta nasze były pełne śmiechu,
   a język śpiewał z radości.

   Mówiono wtedy między poganami:
   „Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
   Pan uczynił nam wielkie rzeczy
   i ogarnęła nas radość.

   Odmień znowu nasz los, Panie,
   jak odmieniasz strumienie na Południu.
   Ci, którzy we łzach sieją,
   żać będą w radości.

   Idą i płaczą
   niosąc ziarno na zasiew,
   lecz powrócą z radością
   niosąc swoje snopy.

   DRUGIE CZYTANIE

   Moim życiem jest Chrystus

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

   Flp 1,20c-30

   Bracia:

   Chrystus będzie uwielbiony w. moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.

   Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostawać zaś w ciele to bardziej dla was konieczne. A ufny w to, wiem, że pozostanę, i to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze, aby rosła wasza duma w Chrystusie przeze mnie, przez moją ponowną obecność u was.

   Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka, mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię, i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. To właśnie dla nich jest zapowiedzią zagłady, a dla was zbawienia, i to przez Boga. Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, skoro toczycie tę samą walkę, jaką u mnie widzieliście, a o jakiej u mnie teraz słyszycie.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 1,14ab

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną,
   a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 12,24-26

   Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.

   Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

   A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec”.

   Oto słowo Pańskie.
  • 29 kwietnia

   św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Krew Chrystusa oczyszcza nas z grzechu

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

   1 J 1,5-2,2

   Najmilsi:

   Nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

   Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeżeli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.

   Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.

   Oto słowo Boże.

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 103,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18

   Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

   Błogosław, duszo moja, Pana,
   i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
   Błogosław, duszo moja, Pana
   i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

   On odpuszcza wszystkie twoje winy
   i leczy wszystkie choroby,
   On twoje życie ratuje od zguby,
   obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

   Miłosierny jest Pan i łaskawy,
   nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
   Nie zapamiętuje się w sporze,
   nie płonie gniewem na wieki.

   Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
   tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.
   Wie On, z czegośmy powstali,
   pamięta, że jesteśmy prochem.

   Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców,
   a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
   nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza
   i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Por. Mt 11,25

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
   że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Tajemnice królestwa objawione prostaczkom

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 11,25-30

   W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

   Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.

   Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

   Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

   Oto słowo Pańskie.
  • 3 maja

   Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
   Głównej patronki Polski


   Uroczystość


   PIERWSZE CZYTANIE

   Wielki znak ukazał się na niebie

   Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

   Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab

   Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

   Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty; ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła Syna - mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga.

   I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Jdt 13,18bcda.19-20

   Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.

   Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego
   spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi,
   i niech będzie błogosławiony Pan Bóg,
   Stwórca nieba i ziemi.

   Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki
   w sercach ludzkich wspominających moc Boga.
   Niech Bóg to sprawi,
   abyś była wywyższona na wieki.

   DRUGIE CZYTANIE

   Bóg nas przeniósł do królestwa swojego Syna

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

   Kol 1,12-16

   Bracia:

   Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.

   On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.

   On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 19,27

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Jezus powiedział do ucznia: „Oto Matka twoja”,
   i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Oto Matka twoja

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 19,25-27

   Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

   Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”.

   I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

   Oto słowo Pańskie.
  • 6 maja

   Świętych Apostołów Filipa i Jakuba

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Zmartwychwstały Chrystus ukazał się Jakubowi

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

   1 Kor 15,1-8

   Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba żebyście uwierzyli na próżno.

   Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim Apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi.

   Oto słowo Boże.

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 19,2-3.4-5

   Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

   Niebiosa głoszą chwałę Boga,
   dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
   Dzień opowiada dniowi,
   noc nocy przekazuje wiadomość.

   Nie są to słowa ani nie jest to mowa,
   których by dźwięku nie usłyszano:
   Ich głos się rozchodzi po całej ziemi,
   ich słowa aż po krańce świata.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 14,6b i 9c

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Ja jestem drogą, prawdą i życiem;
   Filipie, kto mnie widzi, widzi i Ojca.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 14,6-14

   Jezus powiedział do Tomasza:

   „Ja jestem drogą, prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”.

   Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”.

   Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: «Pokaż nam Ojca»? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.

   Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”.

   Oto słowo Pańskie.
  • 8 maja

   Św. Stanisława, biskupa i męczennika
   Głównego patrona Polski


   Uroczystość


   PIERWSZE CZYTANIE

   Duch Święty ustanowił biskupów, aby kierowali Kościołem Bożym

   Czytanie z Dziejów Apostolskich

   Dz 20,17-18a.28-32.36

   Paweł, posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych Kościoła.

   A gdy do niego przybyli, przemówił do nich: „Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, nabytym własną Jego krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów.

   Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi”.

   Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 100,1-2.3.4b-5ab

   Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

   Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie,
   służcie Panu z weselem.
   Stawajcie przed obliczem Pana
   z okrzykami radości.

   Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
   On sam nas stworzył,
   jesteśmy Jego własnością,
   Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

   W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
   z hymnami w Jego przedsionki.
   Albowiem Pan jest dobry,
   Jego łaska trwa na wieki.

   DRUGIE CZYTANIE

   Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

   Rz 8,31b-39

   Bracia:

   Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

   Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: „Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź”.

   Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 10,14

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Ja jestem dobrym pasterzem
   i znam owce moje, a moje Mnie znają.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Dobry pasterz daje życie za owce

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 10,11-16

   Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.

   Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz”.

   Oto słowo Pańskie.
  • 14 maja

   św. Macieja, Apostoła

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Wybór Macieja na Apostoła

   Czytanie z Dziejów Apostolskich

   Dz 1,15-17.20-26

   Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak przemówił: „Bracia, musiało się wypełnić słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu.

   Napisano bowiem w Księdze Psalmów: «Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka. A urząd jego niech inny obejmie».

   Trzeba więc, aby jeden z tych którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania”.

   Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja.

   I tak się pomodlili: „Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą”.

   I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu apostołów.

   Oto słowo Boże.

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 113,1-2.3-4.5-6.7-8

   Refren: Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził.

   Chwalcie, słudzy Pańscy,
   chwalcie imię Pana.
   Niech imię Pana będzie błogosławione
   teraz i na wieki.

   Od wschodu aż do zachodu słońca
   niech będzie pochwalone imię Pana.
   Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,
   ponad niebiosa sięga Jego chwała.

   Kto jest jak nasz Pan Bóg,
   co ma siedzibę w górze,
   co w dół spogląda
   na niebo i na ziemię?

   Podnosi z prochu nędzarza
   i dźwiga z gnoju ubogiego,
   by go posadzić wśród książąt,
   wśród książąt swojego ludu.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 15,16

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
   abyście szli i owoc przynosili.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 15,9-17

   Jezus powiedział do swoich uczniów:

   „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

   To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.

   Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

   Oto słowo Pańskie.
  • 31 maja

   Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Pan jest pośród ciebie

   Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza

   So 3,14-18

   Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz się już bała złego.

   Owego dnia powiedzą Jerozolimie: „Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce! Pan, twój Bóg, Mocarz, pośród ciebie, On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta”.

   Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi.

   Oto słowo Boże.

   albo:

   PIERWSZE CZYTANIE

   Zaradzajcie potrzebom świętych, przestrzegajcie gościnności

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

   Rz 12,9-16b

   Bracia:

   Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności.

   Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie.

   Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to co pokorne.

   Oto słowo Boże.

   PSALM RESPONSORYJNY

   Iz 12,2-3.4bcde.5-6

   Refren: Wielki wśród ciebie Święty Izraela.

   Oto Bóg jest moim zbawieniem,
   będę miał ufność i bać się nie będę.
   Bo Pan jest moją mocą i pieśnią,
   On stał się dla mnie zbawieniem.

   Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę
   ze zdrojów zbawienia.
   Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia,
   Dajcie poznać Jego dzieła między narodami,
   przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego.

   Śpiewajcie dla Pana, bo uczynił wzniosłe rzeczy,
   Niech to będzie wiadome po całej ziemi.
   Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu,
   bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Łk 1,45

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
   która uwierzyłaś, że spełnią się słowa
   powiedziane Tobie od Pana.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 1,39-56

   Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

   Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

   „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

   Wtedy Maryja rzekła:

   „Wielbi dusza moja Pana,
   i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
   Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
   Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
   wszystkie pokolenia.
   Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
   święte jest Jego imię,
   A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
   nad tymi, co się Go boją.
   Okazał moc swego ramienia,
   rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
   Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
   Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
   Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
   pomny na swe miłosierdzie.
   Jak przyobiecał naszym ojcom,
   Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.

   Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

   Oto słowo Pańskie.
  • 11 czerwca

   św. Barnaby, Apostoła

   Wspomnienie obowiązkowe


   PIERWSZE CZYTANIE

   Barnaba, człowiek dobry i pełen Ducha Świętego

   Czytanie z Dziejów Apostolskich

   Dz 11,21b-26;13,1-3

   W Antiochii wielka liczba ludzi uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działania łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał, aby całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką rzeszę dla Pana.

   Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.

   W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł.

   Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: „Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem”. Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk, wyprawili ich.

   Oto słowo Boże.

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 98,1.2-3ab.3c-4.5-6

   Refren: Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość.

   Śpiewajcie Panu pieśń nową,
   albowiem uczynił cuda.
   Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
   i święte ramię Jego.

   Pan okazał swoje zbawienie,
   na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
   Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
   dla domu Izraela.

   Ujrzały wszystkie krańce ziemi
   zbawienie Boga naszego.
   Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
   cieszcie się, weselcie i grajcie.

   Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
   przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
   przy trąbach i przy dźwięku rogu
   na oczach Pana, Króla, się radujcie.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Mt 28,19a.20b

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
   Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Wskazania na pracę apostolską

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 10,7-13

   Jezus powiedział do swoich Apostołów:

   „Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy.

   A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie.

   Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was”.

   Oto słowo Pańskie.
  • Sobota po uroczystości Najśw. Serca Pana Jezusa

   Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

   Wspomnienie obowiązkowe


   PIERWSZE CZYTANIE

   Ogromnie się weselę w Panu

   Czytanie z Księgi proroka Izajasza

   Iz 61,9-11

   Plemię narodu mego będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są szczepem błogosławionym Pana.

   Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów.

   Oto słowo Boże.

   PSALM RESPONSORYJNY

   1 Sm 2,1.4-5,6-7.8abcd

   Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu.

   Raduje się me serce w Panu,
   moc moja dzięki Panu się wznosi,
   rozwarły się me usta na wrogów moich,
   gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.

   Łuk mocarzy się łamie,
   a słabi przepasują się mocą.
   Za chleb najmują się syci, a głodni odpoczywają,
   niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci.

   To Pan daje śmierć i życie,
   w grób wtrąca i zeń wywodzi.
   Pan uboży i wzbogaca,
   poniża i wywyższa.

   Z pyłu podnosi biedaka,
   z barłogu dźwiga nędzarza,
   by go wśród możnych posadzić,
   by dać mu stolicę chwały.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Por. Łk 2,19

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
   zachowałaś słowa Boże
   i rozważałaś je w sercu swoim.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Maryja wiernie chowała wszystkie wspomnienia w sercu

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 2,41-51

   Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych.

   Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.

   Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

   Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”.

   Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

   Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.

   A Matka Jego chowała wiernie te wspomnienia w swym sercu.

   Oto słowo Pańskie.
  • 24 czerwca

   Narodzenie św. Jana Chrzciciela

   Uroczystość


   WIECZORNA MSZA WIGILIJNA

   PIERWSZE CZYTANIE

   Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię

   Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

   Jr 1,4-10

   Za czasów Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, poświęciłem cię, nim przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię prorokiem dla narodów”.

   I rzekłem: „Ach, Panie, Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!”

   Pan zaś odpowiedział mi: „Nie mów: «Jestem młodzieńcem», gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić”, mówi Pan.

   I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: „Oto kładę moje słowa w twoje usta. Spójrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 71,1-2.3-4a.5-6ab.15ab i 17

   Refren: Od łona matki Pan mym opiekunem.

   W Tobie, Panie, ucieczka moja,
   niech wstydu nie zaznam na wieki.
   Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości,
   nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.

   Bądź dla mnie skałą schronienia
   i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
   bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą.
   Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.

   Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją,
   Panie, Tobie ufam od młodości.
   Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin,
   od łona matki moim opiekunem.

   Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość
   i przez cały dzień Twoją pomoc.
   Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości
   i do tej chwili głoszę Twoje cuda.

   DRUGIE CZYTANIE

   Prorocy głosili zbawienie

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła

   1 P 1,8-12

   Najmilsi:

   Wy, choć nie widzieliście Jezusa Chrystusa, miłujecie Go; teraz wierzycie w Niego, chociaż nie widzicie; a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz.

   Nad tym zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy, ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia przeznaczone dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienia. Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 17; Łk 1,17

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Jan przyszedł świadczyć o światłości,
   aby przygotować Panu lud doskonały.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 1,5-17

   Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach.

   Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego.

   Lecz anioł rzekł do niego: „Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały”.

   Oto słowo Pańskie.

   MSZA W DZIEŃ

   PIERWSZE CZYTANIE

   Bóg ukształtował Jana na swojego sługę

   Czytanie z Księgi proroka Izajasza

   Iz 49,1-6

   Wyspy, posłuchajcie mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: „Tyś sługą moim, w tobie się rozsławię”.

   Ja zaś mówiłem: „Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą”.

   A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela.

   I rzekł mi: „To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 139,1-3.13-14ab.14c-15

   Refren: Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył.

   Przenikasz i znasz mnie, Panie,
   Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.
   Z daleka spostrzegasz moje myśli,
   przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,
   i znasz moje wszystkie drogi.

   Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze
   i utkałeś mnie w łonie mej matki.
   Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył,
   godne podziwu są Twoje dzieła.

   I duszę moją znasz do głębi.
   Nie tajna Ci istota,
   kiedy w ukryciu nabierałem kształtów,
   utkany we wnętrzu ziemi.

   DRUGIE CZYTANIE

   Jan głosił pokutę przed przyjściem Chrystusa

   Czytanie z Dziejów Apostolskich

   Dz 13,22-26

   W synagodze w Antiochii Pizydyjskiej Paweł powiedział:

   „Bóg dał ojcom naszym Dawida na króla, o którym też dał świadectwo w słowach: «Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę». Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu.

   A pod koniec swojej działalności Jan mówił: «Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach».

   Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu”.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Łk 1,76

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego,
   gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogę.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Narodzenie się Jana

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 1,57-66.80

   Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza.

   Jednakże matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”.

   Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać.

   On zażądał tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się. zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?” Bo istotnie ręka Pańska była z nim.

   Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

   Oto słowo Pańskie.
  • 29 czerwca

   Świętych Apostołów Piotra i Pawła

   Uroczystość


   WIECZORNA MSZA WIGILIJNA

   PIERWSZE CZYTANIE

   Piotr uzdrawia chromego od urodzenia

   Czytanie z Dziejów Apostolskich

   Dz 3,1-10

   Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej, wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wstępujących do świątyni prosił o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra, i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę.

   Lecz Piotr wraz z Janem, przypatrzywszy mu się, powiedzieli: „Spójrz na nas”. A on patrzył na nich, oczekując od nich jałmużny.

   Piotr powiedział: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!”

   I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga.

   A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga. I rozpoznawali w nim tego człowieka, który siadał przy Pięknej Bramie świątyni, aby żebrać, i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 19,2-3.4-5

   Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

   Niebiosa głoszą chwałę Boga,
   dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
   Dzień opowiada dniowi,
   noc nocy przekazuje wiadomość.

   Nie są to słowa ani nie jest to mowa,
   których by dźwięku nie usłyszano:
   Ich głos się rozchodzi po całej ziemi,
   ich słowa aż po krańce świata.

   DRUGIE CZYTANIE

   Paweł powołany przez Chrystusa do głoszenia Ewangelii

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

   Ga 1,11-20

   Oświadczam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków.

   Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy Apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku.

   Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko piętnaście dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego. A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do was piszę, nie kłamię.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 21,17d

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Panie, Ty wiesz wszystko,
   Ty wiesz, że Ciebie miłuję.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Jezus powierza Piotrowi władzę pasterską

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 21,15-19

   Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra:

   „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”

   Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje”.

   I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”

   Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.

   Rzekł do niego: „Paś owce moje”.

   Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?”

   Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.

   Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga.

   A wypowiedziawszy to rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”

   Oto słowo Pańskie.

   MSZA W DZIEŃ

   PIERWSZE CZYTANIE

   Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia

   Czytanie z Dziejów Apostolskich

   Dz 12,1-11

   W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni Przaśników. Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po Święcie Paschy wydać go ludowi.

   Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga.

   W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia.

   Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: „Wstań szybko!” Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany.

   „Przepasz się i włóż sandały!” - powiedział mu anioł.

   A gdy to zrobił, rzekł do niego: „Narzuć płaszcz i chodź za mną!”

   Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego.

   Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: „Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9

   Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

   Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
   Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
   Dusza moja chlubi się Panem,
   niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

   Wysławiajcie razem ze mną Pana,
   wspólnie wywyższajmy Jego imię.
   Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
   i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

   Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
   oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
   Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał,
   i uwolnił od wszelkiego ucisku.

   Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
   aby ich ocalić.
   Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
   szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

   DRUGIE CZYTANIE

   Paweł przewiduje bliską śmierć i nagrodę

   Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

   2 Tm 4,6-9.17-1

   Najmilszy:

   Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim którzy umiłowali pojawienie się Jego.

   Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Mt 16,18

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Ty jesteś Piotr-Opoka,
   i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
   a bramy piekielne go nie przemogą.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 16,13-19

   Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”

   A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.

   Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.

   Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

   Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

   Oto słowo Pańskie.
  • 3 lipca

   Św. Tomasza, Apostoła

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

   Ef 2,19-22

   Bracia:

   Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

   Oto słowo Boże.

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 117,1-2

   Refren: Idźcie i głoście światu Ewangelię.

   Chwalcie Pana, wszystkie narody,
   wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
   bo potężna nad nami Jego łaska,
   a wierność Pana trwa na wieki.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 20,29

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
   która uwierzyłaś, że spełnią się słowa
   powiedziane Tobie od Pana.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Pan mój i Bóg mój

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 20,24-29

   Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana”.

   Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.

   A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!”

   Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.

   Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!”

   Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

   Oto słowo Pańskie.
  • 22 lipca

   Św. Marii Magdaleny


   PIERWSZE CZYTANIE

   Jak śmierć potężna jest miłość

   Czytanie z Pieśni nad Pieśniami

   Pnp 8,6-7

   Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań; żar jej to żar ognia, płomień Pana.

   Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko.

   Oto słowo Boże.

   albo:

   PIERWSZE CZYTANIE

   Miłość Chrystusa przynagla nas

   Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

   2 Kor 5,14-17

   Bracia:

   Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.

   Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc kto pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.

   Oto słowo Boże.

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 63,2.3-4.5-6.8-9

   Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

   Boże mój, Boże, szukam Ciebie
   i pragnie Ciebie moja dusza.
   Ciało moje tęskni za Tobą,
   jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

   Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
   by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
   Twoja łaska jest cenniejsza od życia,
   więc sławić Cię będą moje wargi.

   Będę Cię wielbił przez całe me życie
   i wzniosę ręce w imię Twoje.
   Moja dusza syci się obficie,
   a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

   Bo stałeś się dla mnie pomocą
   i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
   Do Ciebie lgnie moja dusza,
   prawica Twoja mnie wspiera.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Alleluja, alleluja, alleluja

   Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała
   Jam zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
   Żywego już Pana widziałam grób pusty
   I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się Magdalenie

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 20,1.11-18

   Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty.

   Maria stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa: jednego w miejscu głowy, a drugiego w miejscu nóg.

   I rzekli do niej: „Niewiasto, czemu płaczesz?”

   Odpowiedziała im: „Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”.

   Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus.

   Rzekł do niej Jezus: „Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?”

   Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: „Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę”.

   Jezus rzekł do niej: „Mario!”

   A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: „Rabbuni”, to znaczy: „Nauczycielu”.

   Rzekł do niej Jezus: „Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: «Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego»”.

   Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: „Widziałam Pana i to mi po wiedział”.

   Oto słowo Pańskie.
  • 23 lipca

   Św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

   Ga 2,19-20

   Bracia:

   Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.

   Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.

   Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.

   Oto słowo Boże.

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 16,1-2a i 5.7-8.11

   Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

   Zachowaj mnie Boże, bo chronię się do Ciebie,
   mówię do Pana: „Ty jesteś Panem moim”.
   Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
   to On mój los zabezpiecza.

   Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
   bo serce napomina mnie nawet nocą.
   Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
   On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

   Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
   pełnię Twojej radości
   i wieczną rozkosz
   po Twojej prawicy.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 15,9b.5b

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Wytrwajcie w mojej miłości;
   kto trwa we Mnie, a Ja w nim,
   ten przynosi owoc obfity.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 15,1-8

   Jezus powiedział do swoich uczniów:

   „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.

   Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

   Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.

   Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.

   Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.

   Oto słowo Pańskie.
  • 26 lipca

   Św. Joachima i Anny, rodziców NMP


   PIERWSZE CZYTANIE

   Imię ich żyje w pokoleniach

   Czytanie z Księgi Syracydesa

   Syr 44,1.10-15

   Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia. Ci są mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Potomstwo to trzyma się Przymierza, a przez nich - ich dzieci. Potomstwo ich trwa na zawsze, a chwała ich nie będzie wymazana.

   Ciała ich w pokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. Narody opowiadają ich mądrość, a zgromadzenie głosi chwałę.

   Oto słowo Boże.

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 132,11.13-14.17-18

   Refren: Chrystus otrzyma tron ojca Dawida.

   Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę,
   od której nie odstąpi:
   „Zrodzone z ciebie potomstwo
   posadzę na twoim tronie”.

   Pan bowiem wybrał Syjon,
   tej siedziby zapragnął dla siebie.
   „Oto miejsce mego odpoczynku na wieki,
   tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie.

   Wzbudzę tam moc dla Dawida,
   przygotuję światło dla mego pomazańca.
   Odzieję wstydem jego nieprzyjaciół,
   a nad nim zajaśnieje jego korona”.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Por. Łk 2,25c

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Sprawiedliwi wyczekiwali pociechy Izraela,
   a Duch Święty spoczywał na nich.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Prorocy i sprawiedliwi pragnęli widzieć Jezusa

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 13,16-17

   Jezus powiedział do swoich uczniów:

   „Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”.

   Oto słowo Pańskie.
  • 29 lipca

   Św. Marty


   PIERWSZE CZYTANIE

   Obowiązek gościnności

   Czytanie z Listu do Hebrajczyków

   Hbr 13,1-2.14-16

   Bracia:

   Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę.

   Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść. Przez Jezusa więc składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami.

   Oto słowo Boże.

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11

   Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

   Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
   Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
   Dusza moja chlubi się Panem,
   niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

   Wysławiajcie razem ze mną Pana,
   wspólnie wywyższajmy Jego imię.
   Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
   i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

   Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
   oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
   Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
   i uwolnił od wszelkiego ucisku.

   Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
   aby ich ocalić.
   Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
   szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

   Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci,
   ci, co się Go boją, nie zaznają biedy.
   Bogacze zubożeli i zaznali głodu,
   szukającym Pana niczego nie zbraknie.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 8,12b

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Ja jestem światłością świata,
   kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Wiara Marty

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 11,19-27

   Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu.

   Marta rzekła do Jezusa: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”.

   Rzekł do niej Jezus: „Brat twój zmartwychwstanie”.

   Rzekła Marta do Niego: „Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmatwychwstania w dniu ostatecznym”.

   Rzekł do niej Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?”

   Odpowiedziała Mu: „Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat”.

   Oto słowo Pańskie.

   albo

   EWANGELIA

   Jezus w gościnie u Marty

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 10,38-42

   Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie.

   Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: „Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”.

   A Pan jej odpowiedział: „Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”.

   Oto słowo Pańskie.
  • 10 sierpnia

   Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Kto hojnie sieje, ten hojnie zbierać będzie

   Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

   2 Kor 9,6-10

   Bracia:

   Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane: „Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki”.

   Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości.

   Oto słowo Boże.

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 112,1-2.5-6.7-8.9

   Refren: Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich.

   Błogosławiony człowiek, który boi się Pana
   i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
   Potomstwo jego będzie potężne na ziemi,
   dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

   Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza
   i swymi sprawami zarządza uczciwie.
   Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje
   i pozostanie w wiecznej pamięci.

   Nie przelęknie się złej nowiny,
   jego mocne serce zaufało Panu.
   Jego wierne serce lękać się nie będzie
   i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.

   Rozdaje i obdarza ubogich,
   jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
   wywyższona z chwałą
   będzie jego potęga.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 12,26

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną,
   a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 12,24-26

   Jezus powiedział do swoich uczniów:

   „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

   A kto by chciał mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec”.

   Oto słowo Pańskie.
  • 14 sierpnia

   Św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana


   PIERWSZE CZYTANIE

   Bóg przyjął ich jak całopalną ofiarę

   Czytanie z Księgi Mądrości

   Mdr 3,1-9

   Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.

   Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę.

   W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.

   Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

   Oto słowo Boże.

   albo

   PIERWSZE CZYTANIE

   Oddać życie za braci

   Czytanie z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła

   1 J 3,13-16

   Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.

   Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.

   Oto słowo Boże.

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 116 B,10-11.12-13.16-17

   Refren: Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.

   Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem:
   „Jestem w wielkim ucisku”.
   I zalękniony wołałem:
   „Każdy człowiek jest kłamcą”.

   Czym się Bogu odpłacę
   za wszystko, co mi wyświadczył?
   Podniosę kielich zbawienia
   i wezwę imienia Pana.

   O Panie, jestem Twoim sługą,
   Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
   Ty rozerwałeś moje kajdany.
   Tobie złożę ofiarę pochwalną
   i wezwę imienia Pana.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 12,25

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Kto nienawidzi swego życia na tym świecie,
   zachowa je na życie wieczne.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Dowód największej miłości

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 15,12-16

   Jezus powiedział do swoich uczniów: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje”.

   Oto słowo Pańskie.
  • 21 września

   Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Chrystus ustanowił Apostołów

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

   Ef 4,1-7.11-13

   Bracia:

   Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

   Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 19,2-3.4-5

   Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

   Niebiosa głoszą chwałę Boga,
   dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
   Dzień opowiada dniowi,
   noc nocy przekazuje wiadomość.

   Nie są to słowa ani nie jest to mowa,
   których by dźwięku nie usłyszano:
   Ich głos się rozchodzi po całej ziemi,
   ich słowa aż po krańce świata.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Alleluja, alleluja, alleluja

   Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
   Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Powołanie Mateusza

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 9,9-13

   Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim.

   Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami.

   Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”

   On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

   Oto słowo Pańskie
  • 30 listopada

   Św. Andrzeja, Apostoła

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Wiara rodzi się ze słowa Chrystusa

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

   Rz 10,9-18

   Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami -do zbawienia.

   Wszak mówi Pismo: „Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony”.

   Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”.

   Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: „Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę”.

   Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: „Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał?” Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.

   Pytam więc: Czy może nie słyszeli? Ależ tak: „Po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 19,2-3.4-5ab

   Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

   Niebiosa głoszą chwałę Boga,
   dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
   Dzień opowiada dniowi,
   noc nocy przekazuje wiadomość.

   Nie są to słowa ani nie jest to mowa,
   których by dźwięku nie usłyszano:
   Ich głos się rozchodzi po całej ziemi,
   ich słowa aż po krańce świata.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Mt 4,19

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Pójdźcie za Mną,
   a uczynię was rybakami ludzi.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Powołanie Apostołów

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 4,18-22

   Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.

   I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”.

   Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

   A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał.

   A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

   Oto słowo Pańskie
  • 28 grudnia

   Świętych Młodzianków Męczenników

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

   1 J 1,5-2,2

   Umiłowani:

   Nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

   Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg będąc wiernym i sprawiedliwym odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli powiemy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.

   Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 124,2-3.4-5.7b-8

   Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

   Gdyby Pan nie był po naszej stronie,
   gdy ludzie przeciw nam powstali,
   wtedy pochłonęliby nas żywcem,
   gdy gniew ich przeciw nam zapłonął.

   Wówczas zatopiłaby nas woda,
   potok by popłynął nad nami,
   wówczas potoczyłyby się nad nami
   wezbrane wody.

   Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sidła ptaszników,
   sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni.
   Nasza pomoc w imieniu Pana,
   który stworzył niebo i ziemię.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Alleluja, alleluja, alleluja

   Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
   Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Śmierć dzieci w Betlejem

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 2,13-18

   Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”.

   On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: „Z Egiptu wezwałem Syna mego”.

   Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców.

   Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: „Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma”.

   Oto słowo Pańskie
  • 4 stycznia


   PIERWSZE CZYTANIE

   Chrześcijanin nie może grzeszyć, bo narodził się z Boga

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

   1 J 3,7-10

   Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu;
   kto postępuje sprawiedliwie,
   jest sprawiedliwy,
   tak jak On jest sprawiedliwy.
   Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła,
   ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku.
   Syn Boży objawił się po to,
   aby zniszczyć dzieła diabła.
   Każdy, kto narodził się z Boga,
   nie grzeszy,
   gdyż trwa w nim nasienie Boże;
   taki nie może grzeszyć,
   bo narodził się z Boga.
   Dzięki temu można rozpoznać
   dzieci Boga i dzieci diabła:
   każdy, kto postępuje niesprawiedliwie,
   nie jest z Boga,
   jak i ten, kto nie miłuje swego brata.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 98, 1, 7-8, 9

   Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

   Śpiewajcie Panu pieśń nową,
   albowiem uczynił cuda.
   Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
   i święte ramię Jego.

   Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje,
   krąg ziemi i jego mieszkańcy.
   Rzeki niech klaszczą w dłonie,
   góry niech razem wołają z radości.

   W obliczu Pana, który nadchodzi,
   bo przychodzi osądzić ziemię.
   On będzie sądził świat sprawiedliwie
   i ludy według słuszności.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Hbr 1,1-2

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg
   do ojców przez proroków,
   a w tych ostatecznych dniach
   przemówił do nas przez Syna.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Znaleźliśmy Mesjasza

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 1,35-42

   Jan Chrzciciel stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.

   Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”

   Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! (to znaczy: Nauczycielu), gdzie mieszkasz?”

   Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.

   Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza” (to znaczy: Chrystusa). I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas” (to znaczy: Piotr).

   Oto słowo Pańskie
  • 22 lutego

   Katedry św. Piotra, Apostoła

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Starszy, a przy tym świadek cierpień Chrystusa

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła

   1 P 5,1-4

   Najmilsi:

   Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 23, 1-2a.2b-3.4.5.6

   Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

   Pan jest moim pasterzem,
   niczego mi nie braknie.
   Pozwala mi leżeć
   na zielonych pastwiskach.

   Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
   orzeźwia moją duszę.
   Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
   przez wzgląd na swoją chwałę.

   Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
   zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
   Kij Twój i laska pasterska
   są moją pociechą.

   Stół dla mnie zastawiasz
   na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem,
   a kielich mój pełny po brzegi.

   Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
   przez wszystkie dni mego życia
   i zamieszkam w domu Pana
   po najdłuższe czasy.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Mt 16,18

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Ty jesteś Piotr - Opoka,
   i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
   a bramy piekielne go nie przemogą.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 16,13-19

   Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”

   A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.

   Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”

   Odpowiedział Szymon Piotr: „Tyjesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

   Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

   Oto słowo Pańskie.
  • 25 kwietnia

   Św. Marka, Ewangelisty

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Marek, uczeń Piotra Apostoła

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła

   1 P 5,5b-14

   Najmilsi:

   Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę. Upokorzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.

   Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawiajcie się jemu. Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.

   Krótko, jak mi się wydaje, wam napisałem przy pomocy Sylwana, wiernego brata, upominając i stwierdzając, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w której trwajcie.

   Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn. Pozdrówcie się wzajemnym pocałunkiem miłości.

   Pokój wam wszystkim, którzy trwacie w Chrystusie.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 89,2-3.6-7.16-17

   Refren: Będę na wieki sławił łaski Pana.

   Będę na wieki śpiewał o łasce Pana,
   moimi ustami Twą wierność będę głosił
   przez wszystkie pokolenia.
   Albowiem powiedziałeś:
   „Na wieki ugruntowana jest łaska”,
   utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

   Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie,
   i Twoją wierność w zgromadzeniu świętych.
   Bo któż na obłokach będzie równy Panu,
   kto z synów Bożych będzie doń podobny?

   Błogosławiony lud, który umie się cieszyć
   i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
   Cieszą się zawsze Twym imieniem,
   wywyższa ich Twoja sprawiedliwość.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   1 Kor 1,23-24

   Alleluja, alleluja, alleluja

   My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego,
   który jest mocą i mądrością Bożą

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu

   Słowa Ewangelii według świętego Marka

   Mk 16,15-20

   Jezus ukazawszy się Jedenastu rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

   Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”.

   Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.

   Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

   Oto słowo Pańskie.
  • Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego

   Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Matka żyjących

   Czytanie z Księgi Rodzaju

   Rdz 3,9-15.20

   Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?”

   On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”.

   Rzekł Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?”

   Mężczyzna odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa, i zjadłem”.

   Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: „Dlaczego to uczyniłaś?”

   Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł, i zjadłam”.

   Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: „Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszystkich zwierząt do nowych i polnych, na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nie-przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej; ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu pięt”.

   Mężczyzna dał swojej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 87,1-3.5-6

   Refren: 1. Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu.
   2. Tyś wielką chlubą Kościoła świętego.

   Gród Jego wznosi się na świętych górach:
   umiłował Pan bramy Syjonu
   bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
   Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, miasto Boże.

   O Syjonie powiedzą: „Każdy człowiek narodził się na nim,
   a Najwyższy sam go umacnia”.
   Pan zapisuje w księdze ludów:
   „Oni się tam narodzili”.

   DRUGIE CZYTANIE

   Uczniowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa

   Czytanie z Dziejów Apostolskich

   Dz 1,12-14

   Gdy Jezus został wzięty do nieba, Apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba.

   Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Łk 1,28

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
   błogosławionaś Ty między niewiastami.

   Albo:

   Szczęśliwa Dziewico, która porodziłaś Pana,
   błogosławiona Matko Kościoła,
   Ty strzeżesz w nas Ducha Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Wesele w Kanie Galilejskiej

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 2,1-11

   W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.

   A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

   Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnij cię stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli.

   A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.

   Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

   Oto słowo Pańskie.

   albo:

   EWANGELIA

   Oto Matka twoja

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 19,25-27

   Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

   Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”.

   I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

   Oto słowo Pańskie.

   Albo Ewangelia Łk 1,26-38, jak w czytaniach wspólnych o Najświętszej Maryi Pannie.
  • 11 lipca

   Św. Benedykta, opata, patrona Europy

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Nakłoń serce ku roztropności

   Czytanie z Księgi Przysłów

   Prz 2,1-9

   Synu, jeśli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie wskazania; ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności swe serce; jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów, to bojaźń Pana zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga. Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego wychodzą wiedza i roztropność; dla prawych On chowa swą pomoc, On jest tarczą dla żyjących uczciwie.

   On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność i każdą dobrą ścieżkę.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 34,2-3.4 i 6.9 i 12.14-15

   Refren: Po wieczne czasy będę chwalił Pana.

   Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
   Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
   Dusza moja chlubi się Panem,
   niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

   Wysławiajcie razem ze mną Pana,
   wspólnie wywyższajmy Jego imię.
   Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
   oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

   Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
   szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
   Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię,
   będę was uczył bojaźni Pańskiej.

   Powściągnij swój język od złego,
   a wargi swoje od kłamstwa.
   Od zła się odwróć, czyń dobrze,
   szukaj pokoju i dąż do niego.

   W kościołach, które obchodzą uroczystość:

   DRUGIE CZYTANIE

   Życie pierwszych chrześcijan

   Czytanie z Dziejów Apostolskich

   Dz 4,32-35

   Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.

   Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę.

   Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

   Oto słowo Boże.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Por. Mt 19,29

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Kto porzuci wszystko dla Ewangelii,
   stokroć tyle otrzyma
   i życie wieczne odziedziczy.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Porzucić wszystko dla Chrystusa

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 19,27-29

   Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?”

   Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”.

   Oto słowo Pańskie.
  • 25 lipca

   Św. Jakuba, Apostoła

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Nosimy w naszym ciele konanie Jezusa

   Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

   2 Kor 4,7-15

   Bracia:

   Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was - życie.

   Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: „Uwierzyłem, dlatego przemówiłem”; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 116B,10-11.12-13.15-16.17-18

   Refren: Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.

   Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem:
   „Jestem w wielkim ucisku”.
   I zalękniony wołałem:
   „Każdy człowiek jest kłamcą”.

   Czym się Bogu odpłacę
   za wszystko, co mi wyświadczył?
   Podniosę kielich zbawienia
   i wezwę imienia Pana.

   Cenna jest w oczach Pana
   śmierć jego wyznawców.
   Panie, jestem Twoim sługą,
   Twym sługą, synem Twojej służebnicy,
   Ty rozerwałeś moje kajdany.

   Tobie złożę ofiarę pochwalną
   i wezwę imienia Pana.
   Wypełnię me śluby dla Pana
   przed Jego ludem.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 15,16

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
   abyście szli i owoc przynosili.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Kielich mój pić będziecie

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 20,20-28

   Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła.

   On ją zapytał: „Czego pragniesz?”

   Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”.

   Odpowiadając Jezus rzekł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?”

   Odpowiedzieli Mu: „Możemy”.

   On rzekł do nich: „Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował”.

   Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci.

   A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

   Oto słowo Pańskie.
  • 16 maja

   Św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika

   Święto


   W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest tylko jedno czytanie.

   PIERWSZE CZYTANIE

   Zwyciężyli dzięki krwi Baranka

   Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

   Ap 12,10-12a

   Ja, Jan, usłyszałem donośny głos mówiący w niebie:

   „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo strącony został oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarża ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali życia aż do śmierci.

   Dlatego radujcie się, niebiosa oraz ich mieszkańcy”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9

   Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

   Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
   Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
   Dusza moja chlubi się Panem,
   niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

   Wysławiajcie ze mną Pana,
   wspólnie wywyższajmy Jego imię.
   Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
   i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

   Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
   oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
   Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
   i uwolnił od wszelkiego ucisku.

   Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
   aby ich ocalić.
   Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
   szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

   DRUGIE CZYTANIE

   Abyście byli jednego ducha

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

   1 Kor 1,10-13.17-18

   Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.

   Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: „Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa”. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?

   Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 17,19

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie,
   aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Aby stanowili jedno

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 17,20-26

   W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:

   „Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

   I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.

   Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.

   Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

   Oto słowo Pańskie.
  • 11 stycznia


   PIERWSZE CZYTANIE

   Jezus jest Synem Bożym

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

   1 J 5,5-13

   Najmilsi:

   Kto zwycięża świat,
   jeśli nie ten, kto wierzy,
   że Jezus jest Synem Bożym?
   Jezus Chrystus jest tym,
   który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha,
   nie tylko w wodzie,
   lecz w wodzie i we krwi.
   Duch daje świadectwo,
   bo Duch jest prawdą.
   Trzej bowiem dają świadectwo:
   Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą.
   Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi,
   to świadectwo Boże więcej znaczy,
   ponieważ jest to świadectwo Boga,
   które dał o swoim Synu.
   Kto wierzy w Syna Bożego,
   ten ma w sobie świadectwo Boga,
   kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą,
   bo nie uwierzył świadectwu,
   jakie Bóg dał o swoim Synu.
   A świadectwo jest takie:
   że Bóg dał nam życie wieczne,
   a to życie jest w Jego Synu.
   Ten, kto ma Syna, ma życie,
   a kto nie ma Syna Bożego,
   nie ma też i życia.
   O tym napisałem do was,
   którzy wierzycie w imię Syna Bożego,
   abyście wiedzieli,
   że macie życie wieczne.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 147,12-13,14-15,19-20

   Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana.

   Chwal, Jerozolimo, Pana,
   wysławiaj twego Boga, Syjonie.
   Umacnia bowiem zawory bram twoich
   i błogosławi synom twoim w tobie.

   14Zapewnia pokój twoim granicom
   i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
   15Śle swe polecenia na krańce ziemi,
   a szybko mknie Jego słowo.

   Oznajmił swoje słowo Jakubowi,
   Izraelowi ustawy swe i wyroki.
   Nie uczynił tego dla innych narodów.
   Nie oznajmił im swoich wyroków.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Mt 4,23

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Jezus głosił Ewangelię o królestwie
   i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Jezus cudownie uzdrawia

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 5,12-16

   Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: „Chcę, bądź oczyszczony”. I natychmiast trąd z niego ustąpił.

   A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: „Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż na ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”.

   Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań. On jednak usuwał się na miejsce pustynne i modlił się.

   Oto słowo Pańskie
  • 12 stycznia


   PIERWSZE CZYTANIE

   Syn Boży wysłuchuje próśb zgodnych z Jego wolą

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

   1 J 5,14-21

   Najmilsi:

   Ufność, którą pokładamy w Synu Bożym,
   polega na przekonaniu,
   że wysłuchuje On
   wszystkich naszych próśb
   zgodnych z Jego wolą.
   A jeśli wiemy, że wysłuchuje
   wszystkich naszych próśb,
   pewni jesteśmy również posiadania tego,
   o cośmy Go prosili.
   Jeśli ktoś spostrzeże,
   że brat popełnia grzech,
   który nie sprowadza śmierci,
   niech się modli, a przywróci mu życie,
   mam na myśli tych,
   których grzech nie sprowadza śmierci.
   Istnieje taki grzech,
   który sprowadza śmierć.
   W takim wypadku nie polecam,
   aby się modlono.
   Każde bezprawie jest grzechem,
   są jednak grzechy,
   które nie sprowadzają śmierci.
   Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga,
   nie grzeszy,
   lecz Narodzony z Boga strzeże go,
   a Zły go nie dotyka.
   Wiemy, że jesteśmy z Boga,
   cały zaś świat leży w mocy Złego.
   Wiemy także, że Syn Boży przyszedł
   i obdarzył nas zdolnością rozumu,
   abyśmy poznawali Prawdziwego.
   Jesteśmy w prawdziwym Bogu,
   w Synu Jego, Jezusie Chrystusie.
   On zaś jest prawdziwym Bogiem
   i Życiem wiecznym.
   Dzieci,
   strzeżcie się fałszywych bogów.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 149,1-2,3-4, 5 i 6a i 9b

   Refren: Śpiewajmy Panu, bo swój lud miłuje.

   Śpiewajcie Panu pieśń nową,
   głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
   Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą,
   a synowie Syjonu radują się swym Królem.

   Niech imię Jego czczą tańcem,
   niech grają Mu na bębnie i cytrze.
   Bo Pan lud swój miłuje,
   pokornych wieńczy zwycięstwem.

   Niech się chwałą cieszą święci,
   niech się weselą na łożach biesiadnych.
   Chwała Boża niech będzie w ich ustach;
   to jest chwałą wszystkich Jego świętych.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Mt 4,16

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,
   i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Przyjaciel oblubieńca doznaje radości na głos oblubieńca

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 3,22-30

   Jezus i Jego uczniowie udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i udzielał chrztu. Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, udzielając chrztu, ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili tam ludzie i przyjmowali chrzest. Bo jeszcze nie wtrącono Jana do więzienia.

   A powstał spór między uczniami Jana a pewnym Żydem w sprawie oczyszczenia. Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: „Nauczycielu, oto Ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do Niego”.

   Na to Jan odrzekł: „Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: «Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany». Ten kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał”.

   Oto słowo Pańskie