Chrzest Pański

publikacja 11.01.2003 11:36

w liturgii

W Kościele katolickimANTYFONA NA WEJŚCIE: Por. Mt 3, 16-17 Gdy Jezus został ochrzczony, * otworzyły się niebiosa * i Duch Boży jak gołębica zstąpił na Niego, * i zabrzmiał głos Ojca: * Ten jest mój Syn umiłowany, * w którym mam upodobanie.KOLEKTA: Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, + spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, * zawsze żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Albo:

KOLEKTA: Boże, Twój Jednorodzony Syn ukazał się w naszym ludzkim ciele, + spraw, aby Zbawiciel, który zewnętrznie był do nas podobny, * przekształcił nas wewnętrznie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA:
Iz 42, 1-4. 6-7 Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie.
To mówi Pan: «Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności». Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY: Ps 29(28), 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10
REFREN: Pan ześle pokój swojemu ludowi
Oddajcie Panu, synowie Boży, *
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu, *
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.
Ponad wodami głos Pański, *
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny, *
głos Pana pełen dostojeństwa.
Zagrzmiał Bóg majestatu: *
a w świątyni jego wszyscy wołają: «Chwała».
Pan zasiadł nad potopem, *
Pan jako Król zasiada na wieki.

DRUGIE CZYTANIE Z KSIĘGI DZIEJÓW APOSTOLSKICH:
Dz 10, 34-38 Jezus został namaszczony Duchem Świętym.
Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim». Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ: Por. Mk 9, 6 Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.
EWANGELIA:
Mt 3, 13-17 Chrzest Jezusa.
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». Oto słowo Pańskie.

MODLITWA NAD DARAMI: Boże, nasz Ojcze, przyjmij dary przyniesione ku uczczeniu objawienia się Twojego umiłowanego Syna, + niech one przemienią się w ofiarę Chrystusa, * który zgładził grzechy świata. Który żyje i króluje na wieki wieków.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ: J 1, 32. 34 Oto Ten, o którym Jan powiedział: * Ja Go ujrzałem i daję świadectwo, * że On jest Synem Bożym.

MODLITWA PO KOMUNII: Posileni świętymi Darami, pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, + spraw, abyśmy wiernie słuchając Twojego Syna zasłużyli na nazwę dzieci Bożych i rzeczywiście nimi byli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

FORMULARZ MSZALNY: Msza własna, Chwała, Wierzę, Prefacja o Chrzcie Pańskim nr 7, w modlitwie eucharystycznej 1-3 wspomnienie tajemnicy dnia, uroczyste błogosławieństwo nr 10-14, wprowadzenie do Modlitwy Pańskiej i modlitwy o pokój z Okresu Narodzenia Pańskiego, kolor szat liturgicznych: biały.

W święto chrztu Pańskiego kończy się liturgicznie okres Bożego Narodzenia. W Polsce jednak jest dawny zwyczaj kończenia go (przynajmniej w sferze zewnętrznych znaków bożonarodzeniowych, takich jak szopka w kościele czy śpiew kolęd) świętem Ofiarowania Pańskiego (zwanym też Matką Bożą Gromniczną - 2 lutego) i nic nie wskazuje na to, by nie należałoby go zachowywać. W święto Ofiarowania Pańskiego po raz ostatni w roku liturgicznym Kościół pokazuje nam Chrystusa jako niemowlę.

W Kościele ewangelicko-augsburskim


1. Niedziela po Epifanii (Święto Chrztu Pańskiego)

Psalm tygodnia: Psalm 89

Pieśń: Zbawcę, Króla i Proroków (105)

1. Zbawcę, Króla i Proroka, Witaj, pochwal,
o Syjonie! W Nim nadziei twej opoka, Patrz, jak
gwiazda Jego płonie I zwiastuje, że obcuje Wpo-
śród ludzi Pan stworzenia, Co niedolę w radość
zmienia.

2. Gwiazda jasna nam przyświeca, Pójdźmy
mędrców więc szlakami; Niech ich przykład nas
zachęca, Byśmy sercem i wargami Cię sławili każ-
dej chwili, Panie Jezu, że z miłości Nawiedziłeś
ziemskie włości.

3. Przyjmij, Panie, co z ochotą U nóg Twoich
Ci ścielemy: Nie kadzidło, mirrę, złoto, Lecz swe
serca Ci niesiemy — Szczere dary naszej wiary.
Chciej odnowić serca, Panie, Miej w nich odtąd
Swe mieszkanie.

4. Niech Twe Słowo, Jezu, będzie Gwiazdą, co
nam wskaże drogę; Niech nam ono świeci wszędzie
I oddali wszelką trwogę. Głos Twój Boski niech
nam troski Życia tego znieść pomoże, Opromieni
śmierci łoże.

Jan Olof Wallin + 1839
Mel.: Zbawicielu zmartwychwstały (Chor. 241)

(Śpiewnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Wydanie III, Wydawnictwo Zwiastun 1988, s. 127-128.)


Graduale: Naucz mnie czynić wolę twoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry duch twój prowadzi mnie po równej ziemi. Alleluja! (Ps 143,10)

Teksty liturgiczne:

E - Mt 3,13-17: "Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem."

L - Rz 12,1-3: "Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił."

Kazanie - Iz 42,1-4: "Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi; a jego nauki wyczekują wyspy."