Obrzęd błogosławieństwa kierowców i pojazdów mechanicznych

publikacja 03.08.2006 16:30

Obrzęd błogosławieństwa może być sprawowany bezpośrednio po zakończeniu Mszy świętej, nieszporów albo w związku z liturgią słowa Bożego. Szafarzem może być kapłan lub diakon.

WPROWADZENIE
Stara tradycja podaje, że święty Krzysztof, który był rzymskim żołnierzem, został ochrzczony przez pustelnika i za jego radą osiadł nad rzeką, służąc pomocą podróżnym. Poniósł śmierć za wiarę w czasie prześladowania za panowania cesarza Decjusza (ok. 250 r.). Jako swojego patrona czcili świętego Krzysztofa przewoźnicy, tragarze, flisacy i pielgrzymi. Współcześnie jest czczony jako patron kierowców, a jego wizerunek zdobi wiele pojazdów mechanicznych, które się błogosławi w dniu 25 lipca, bądź 31 maja (Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny) lub 29 września (św. Rafała), lub 2 października (Świętych Aniołów Stróżów), albo w innym odpowiednim dniu.

Obrzęd błogosławieństwa może być sprawowany bezpośrednio po zakończeniu Mszy świętej, nieszporów albo w związku z liturgią słowa Bożego. Szafarzem może być kapłan lub diakon.

I. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

OBRZĘDY WSTĘPNE

Właściciele ustawiają swoje pojazdy na odpowiednim placu i stoją w ich pobliżu. Na rozpoczęcie obrzędu można wykonać odpowiednią pieśń, np. „Pod Twą obronę” lub „Liczę na Ciebie, Ojcze”. Po ukończeniu pieśni szafarz mówi:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy żegnają się i odpowiadają:

Amen.

Szafarz pozdrawia obecnych mówiąc:

Pan Jezus, który jest drogą, prawdą i życiem, niech będzie z wami wszystkimi.

albo wypowiada inne słowa, zwłaszcza wzięte z Pisma świętego.

Wszyscy odpowiadają:

I z duchem twoim.

Szafarz przygotowuje obecnych do przyjęcia błogosławieństwa, przemawiając tymi lub podobnymi słowami:

Bóg w Trójcy Świętej jedyny pragnie, abyśmy różnymi drogami tego świata pobożnie i rozsądnie dążyli do nieba, gdzie On nam przygotował wieczne mieszkanie. Ostatecznym celem naszej ludzkiej drogi jest sam Bóg i wieczna wspólnota dzieci Bożych z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Zgromadziliśmy się dzisiaj, aby prosić Boga o opiekę i błogosławieństwo, byśmy dobrze, rozsądnie i bezpiecznie mogli się posługiwać naszymi pojazdami na różnych drogach dla dobra naszego i bliźnich. Prośmy, aby Chrystus, który jest naszą drogą, był zawsze z nami i prowadził nas do celu podróży i życia.

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO

Lektor lub ktoś z obecnych, albo sam szafarz odczytuje krótki tekstPisma świętego.

J 14,6-7: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do Apostołów: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”.

Albo:

J 14,1-6: Niech ślą nie trwoży serce wasze.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Jana.

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział do Apostołów: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”.
Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?” Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.

Zależnie od okoliczności szafarz krótko przemawia do obecnych i wyjaśnia im czytanie biblijne, aby w świetle wiary zrozumieli znaczenie obrzędu.

PROŚBY

Zależnie od uznania przed modlitwą błogosławieństwa można odmówić modlitwę wspólną. Z proponowanych niżej wezwań szafarz może wybrać te, które uzna za bardziej odpowiednie, lub dodać do nich inne, uwzględniające szczególne okoliczności.

Z pokorą zanieśmy wspólne błagania do naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który jest drogą, wiodącą nas do wiecznej Ojczyzny. Wołajmy wspólnie:

Prowadź nas, Panie, drogą swych przykazań.

Panie Jezu, Ty stawszy się człowiekiem, przebywałeś wśród ludzi, dzieląc ich troski, trudy i niedostatki,
- spraw, abyśmy wspierani Twoją obecnością, postępowali drogą miłości.

Panie Jezu, Ty obchodząc różne miejscowości, głosiłeś Ewangelię i uzdrawiałeś chorych,
- przechodź nadal naszymi drogami i pokrzepiaj nas swoim miłosierdziem.

Panie Jezu, Ty byłeś blisko uczniów żeglujących po morzu i wybawiałeś ich z wszelkiego niebezpieczeństwa,
- bądź zawsze z nami pośród nawałnic tego świata.

Panie Jezu, Ty towarzyszyłeś zasmuconym uczniom w drodze do Emaus,
- błogosław nam w czasie podróży i swoimi słowami rozpalaj nasze serca.

Panie Jezu, Ty pragniesz, aby wszyscy ludzie różnymi drogami życia zdążali do domu Twojego Ojca,
- spraw, aby wszyscy kierowcy rozsądnie i bezpiecznie korzystali ze swoich pojazdów i szanowali prawa innych ludzi.

Więcej na następnej stronie

Panie Jezu, Ty poleciłeś naśladować Samarytanina, który ratował poranionego,
- spraw, aby wszyscy podróżujący spieszyli swoim bliźnim z ofiarną pomocą w trudnościach i nieszczęśliwych wypadkach.
Panie Jezu, Ty przez usta swojego Apostoła wzywasz wszystkich ludzi, aby „rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie”,
- zachowaj wszystkich kierowców od grzechu nietrzeźwości, który prowadzi do nieszczęść i śmierci na drogach.

Panie Jezu, Ty nas jako dzieci oddałeś w opiekę swojej Matce,
- za Jej wstawiennictwem prowadź nas bezpiecznymi drogami, abyśmy kiedyś mogli Cię oglądać i radować się zawsze z Tobą.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Kapłan lub diakon rozkłada ręce i wypowiada modlitwę błogosławieństwa:

Boże, Ty mocą swojego Słowa stworzyłeś wszechświat, dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem i moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli. Spraw, aby te pojazdy, które są dziełami ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twojemu błogosławieństwu służyły dobru ludzi, ich pracy i wypoczynkowi.
Za wstawiennictwem świętego Krzysztofa obdarz roztropnością wszystkich, którzy będą się posługiwać tymi pojazdami. Niech ostrożnie i bezpiecznie odbywają swoje podróże i troskliwie dbają o bezpieczeństwo innych ludzi.
Gdy będą się udawać do pracy lub na odpoczynek, niech w drodze towarzyszy im zawsze Chrystus. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Albo:

Boże nieskończonego miłosierdzia i niezmierzonego majestatu, żadna przestrzeń ani odstęp czasów nie oddala Ciebie od tych, którymi się opiekujesz.
Przybądź na pomoc swoim sługom, którzy dla dobra własnego i swoich bliskich posługiwać się będą tymi pojazdami. Bądź im przewodnikiem i opiekunem, niechaj nie szkodzą im przeciwności i nie zrażają ich trudy. Obdarz ich zdrowiem i roztropnością, aby dzięki opiece Twojej prawicy szczęśliwie osiągnęli cel swoich szlachetnych pragnień. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

Po modlitwie błogosławieństwa szafarz przechodząc wzdłuż szpaleru pojazdów kropi wodą święconą osoby i pojazdy podczas odpowiedniego śpiewu, np. Błogosław, Panie, nas lub Pod Twą obronę.

ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU

Szafarz kończy obrzęd mówiąc:

Niech Pan kieruje waszymi podróżami, abyście żyli w pokoju i doszli do życia wiecznego.

Wszyscy: Amen.

Następnie dodaje (czyniąc znak krzyża nad zgromadzonymi):

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, + i Duch Święty.

Wszyscy: Amen.

Obrzęd można zakończyć odpowiednim śpiewem, np. „My chcemy Boga”.

Więcej na następnej stronie
II. OBRZĘD KRÓTSZY

Na początku obrzędu szafarz mówi:

Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

Wszyscy odpowiadają:

Który stworzył niebo i ziemię.

Ktoś z uczestników albo sam szafarz odczytuje krótki tekst Pisma świętego.

J 14,6:
Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.

Albo:

Mt 22,37a.39b-40:
Jezus powiedział: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Następnie szafarz rozkłada ręce i wypowiada modlitwę błogosławieństwa:

Boże, Ty mocą swojego Słowa stworzyłeś wszechświat, dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem i moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli. Spraw, aby ten pojazd, który jest dziełem ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twojemu błogosławieństwu służył dobru ludzi, ich pracy i wypoczynkowi.
Za wstawiennictwem świętego Krzysztofa obdarz roztropnością wszystkich, którzy będą się posługiwać tym pojazdem. Niech ostrożnie i bezpiecznie odbywają swoje podróże i troskliwie dbają o bezpieczeństwo innych ludzi. Gdy będą się udawać do pracy lub na odpoczynek, niech w drodze towarzyszy im zawsze Chrystus. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Albo:

Boże nieskończonego miłosierdzia i niezmierzonego majestatu, żadna przestrzeń ani odstęp czasów nie oddala Ciebie od tych, którymi się opiekujesz.
Przybądź na pomoc swoim sługom, którzy dla dobra własnego i swoich bliskich posługiwać się będą tym pojazdem. Bądź im przewodnikiem i opiekunem, niechaj nie szkodzą im przeciwności i nie zrażają ich trudy.
Obdarz ich zdrowiem i roztropnością, aby dzięki opiece Twojej prawicy szczęśliwie osiągnęli cel swoich szlachetnych pragnień. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

Zależnie od okoliczności szafarz kropi wodą święconą obecnych i pojazd.