Niedziela Zmartwychwstania

Ks. Jarosław Szpolorowski

publikacja 30.03.2015 21:16

Głosić życiem Zmartwychwstałego. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

„Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim w weselmy”. Pełni radości i wesela stajemy wokół Chrystusowego ołtarza, by świętować w liturgii Jego chwalebne Zmartwychwstanie. To szczytowy punkt nie tylko dziejów zbawienia człowieka, ale całego wszechświata. Chrystus skruszywszy więzy śmierci jako zwycięzca wyszedł z otchłani. W świętej liturgii możemy zaś nie tylko to wspominać, ale poprzez sprawowane misterium w sposób rzeczywisty jego uczestnikami.
Fakt ten zawsze winien budzić w nas radość i dawać nam siłę do wyznawania naszej wiary. Dlatego na progu tej liturgii, pełni pokory, przeprośmy za nasze grzechy i słabości, za brak świadectwa o Zmartwychwstałym w naszym codziennym życiu.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i ukazał się uczniom. Świadectwo tego zbawczego wydarzenia przekazuje nam słowo Boże, które dziś w sposób szczególny przepełnione jest radością i nadzieją płynącą z pustego grobu Chrystusa. Ci, którzy ujrzeli Pana żywego poszli oznajmić to innym. Niech i nas słowo Boga pobudzi do świadectwa wiary, do głoszenia innym radosnej nowiny, byśmy w codzienności byli napełnieni apostolską gorliwością.

Modlitwa powszechna

W radosne święto paschalne ogarnijmy naszą modlitwą intencje Kościoła i świata. Bóg, nasz najlepszy Ojciec, w swojej łaskawości udzieli nam tego, czego prawdziwie potrzebujemy.

  1. Ojcze niewysłowiony w swojej hojności, błogosław cały święty Kościół Boży. Niech pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka daje autentyczne świadectwo o Zmartwychwstałym wobec wszystkich narodów. Ciebie prosimy …
  2. Boże pełen miłosierdzia i łaski, umacniaj naszego Biskupa N. Niech przez swoje nauczanie i pasterską troskę prowadzi Kościół N. drogą Ewangelicznej wierności.
  3. Panie, który nigdy nie odmawiasz nam swojej opieki, wspieraj nowo ochrzczonych. Niech zachowują skarb wiary, który przez obmycie chrzcielny został im dany.
  4. Królu przedwieczny, wprowadź do chwały niebieskiego Jeruzalem naszych bliskich zmarłych. Niech obmyci Krwią Zbawiciela, mają udział w chwale Jego zmartwychwstania.
  5. Dawco wszelkiej łaski, strzeż nas samych na drogach wiary. Niech paschalna radość umacnia naszą chrześcijańską nadzieję i prowadzi nas ku zbawieniu.

W świętym dniu zwycięstwa nad grzechem i śmiercią wielbimy Cię Boże i wysławiamy, nieustannie wzywając Twojej pomocy. Polecamy się Twojej opiece i wierzymy, że nas wysłuchasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed prefacją

Złóżmy radosne dziękczynienie za wielkie dzieło odkupienia w Chrystusie Jezusie, Panu naszych, który przez swoje Zmartwychwstanie śmierć zwyciężył a na nasze życie rzucił światło przez Ewangelię.

Przed rozesłaniem

Doświadczywszy spotkania ze Zmartwychwstałym idźmy głosić Go swoim życiem, świadcząc o Jego miłości. Niech towarzyszy nam w tym błogosławieństwo wszechmogącego Boga.