IV Niedziela Zwykła

publikacja 26.01.2017 18:26

Pokora drogą do osiągnięcia Błogosławieństwa Bożego. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Prostych i pokornych wybrał Pan, aby ukazać mądrość wiary i wielkość swojej łaski. Przez udział we Mszy św. okazujemy posłuszeństwo Bogu i pokorę, otwierając się na niepojęte tajemnice, jakimi i dzisiaj obdarza nas Chrystus.

Jesteśmy grzeszni, słabi i potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Stańmy z pokorą przed Bogiem, aby On uleczył naszą słabość i obdarzył nas swymi błogosławieństwami przez tę ofiarę, którą w pokorze sprawujemy.

Wprowadzenie do liturgii słowa

W błogosławieństwach ewangelicznych zawarty jest program chrześcijańskiego życia. Ludzie pokorni są otwarci na Boże prawdy i oni osiągną nagrodę — będą błogosławieni. Tacy ludzie stanowili cząstkę narodu wybranego — „Resztę Izraela", która oczekiwała na Mesjasza i wyglądała nadejścia Królestwa Bożego. Św. Paweł w Liście do Koryntian mówi o wybraniu cichych i pokornych, bo taką drogę wybrał Boży Syn, by głosić mądrość przez swe uniżenie.

Modlitwa wiernych

Przez Jezusa Chrystusa, który stał się dla nas mądrością od Boga, prośmy o prawdziwe wartości dla ludzi, aby mogli otrzymać błogosławieństwo.

  1. Aby Kościół gromadził ubogich w duchu i ubogimi środkami obdarzał świat bogactwem Królestwa Bożego.
  2. Aby smutni, płaczący i pokrzywdzeni przez nadzieję wyzwolenia zostali pocieszeni.
  3. Aby miłosierni dla ludzi chorych, upośledzonych i grzesznych sami dostąpili miłosierdzia od Boga i wdzięczności od ludzi.
  4. Aby wszyscy prześladowani za swoje przekonania i cierpiący dla dobra ludzkości wytrwali, a ich ofiara przyczyniła się do ostatecznego zwycięstwa prawdy.
  5. Aby nasi bliscy zmarli posiedli na własność ziemię obiecaną - Królestwo wieczne.
  6. Abyśmy sami - przez życie zgodne z duchem błogosławieństw ewangelicznych - zasłużyli na wieczną nagrodę.

Panie, Ty obdarzasz błogosławieństwem ludzi cichych i pokornych. Usłysz nasze modlitwy i spraw, aby wszyscy zostali obdarowani radością i nagrodą za wierne wypełnianie ducha Twojej ewangelii. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.


Przed prefacją

Wychwalajmy Boga i dziękujmy Mu za dary łaski, że to co słabe — w ludzkim mniemaniu — wywyższa i ubogaca swym błogosławieństwem. Dziękujmy za pokorne wyniszczenie Bożego Syna, który został wywyższony w zmartwychwstaniu i chwale.

Przed rozesłaniem

Aby zasłużyć na błogosławieństwo Boga i otrzymać zapowiedzianą nagrodę w niebie, mamy iść przez ziemię pokornie — czyniąc dobro, wprowadzając pokój i okazując miłosierdzie. Idziemy więc niosąc dar Chrystusa i zapowiedź, że warto kochać, przebaczać, cierpieć i zabiegać o sprawiedliwość.