Obowiązki ministranta

PB. na podstawie OWMR

publikacja 02.12.2006 21:37

Klasycznym zgromadzeniem liturgicznym, w czasie, którego posługują ministranci jest sprawowanie Eucharystii w niedzielę, uroczystości i święta roku kościelnego.

Święta te gromadzą z reguły większą liczbę wiernych, dlatego konieczną rzeczą jest, aby były one "obsłużone" przez odpowiedni zespół ministrantów i lektorów, mających do spełnienia swoje funkcje. Uczestnictwo takie nazywamy asystą.

Główne czynności asysty:
1. Przygotowanie do Mszy świętej.
2. Udział w procesji wejścia.
3. Przygotowania do uroczystego odczytania Ewangelii.
4. Przygotowanie darów.
5. Przygotowanie do "uroczystego Przeistoczenia".

CEREMONIARZ
Jest odpowiedzialny za przebieg całej Liturgii. Konsultuje się co do przebiegu Liturgii, albo z głównym celebransem, albo z kapłanem odpowiedzialnym za uroczystość. Do jego czynności należy zgromadzić potrzebną ilość osób do asysty. Omówić z poszczególnymi członkami asysty ich dodatkowe zadania. Ustalić porządek zajmowanej przestrzeni w kościele przez asystę i innych posługujących. Wyznaczyć lektorów do przeczytania czytań biblijnych, modlitwy powszechnej, prowadzących śpiew lub wykonujących dodatkowe funkcje. Przygotować wszystkie przedmioty potrzebne do Liturgii. Przygotować wszystkie księgi używane w Liturgii i dodatkowe teksty, które będą potrzebne. Przed Mszą św. zatroszczyć się o odmówienie wspólnej modlitwy.

CRUCIFERARIUSZ
Niosący krzyż nie klęka przed Najświętszym Sakramentem i nie kłania się przed ołtarzem. Swój obowiązek spełnia przede wszystkim w procesji wejścia idąc za Turyferariuszem po jego uklęknięciu zanosi krzyż na przeznaczone dla niego miejsce. Można przy uroczystym odejściu do zakrystii utworzyć procesję i wtedy Crucyferariusz będzie szedł jako pierwszy. Dlatego wychodzi przed Akolitami (po Modlitwie po Komunii) przed ołtarz którzy stają do niego twarzą. Po błogosławieństwie rusza ustaloną trasą do zakrystii.

TURYFERARIUSZ
Ma zadbać przede wszystkim, aby przed uroczystością była dostateczna ilość węgli, kadzidła, możliwość rozpalenia ognia (zapałki, płyn łatwopalny, świeca).

AKOLICI
Spełniają przede wszystkim funkcję ministrantów światła, wykonując przy okazji czynności pomocnicze. Akolita zawsze podaje w czasie uroczystych Liturgii święconą wodę i kropidło celebransowi.

PORZĄDKOWY
Ta funkcja powiązana jest z czynnościami pomocniczymi dla Ceremoniarza. Porządkowy ma przede wszystkim zrobić przejście wśród wiernych przed procesjami: wejścia, z darami, zejścia. Powinien też troszczyć się o porządek wśród ministrantów, innych lektorów i tych wszystkich, którzy biorą udział w jakichś czynnościach liturgicznych (czytania, wezwania modlitwy powszechnej, procesja z darami, przemówienia). Musi więc być dobrze poinformowany o przebiegu Liturgii. Może także zatroszczyć się o trzymanie mikrofonu dla przemawiających wiernych świeckich.

MINISTRANT KSIĘGI
Osoby, które we wspólnocie parafialnej, chcą posługiwać wobec księgi mogą to czynić spełniając doraźnie funkcję liturgiczną lub też wchodząc w kolejne stopnie posługi liturgicznej:

1. Spełnianie funkcji liturgicznej polega na podawaniu w odpowiednim czasie potrzebnych do celebracji ksiąg liturgicznych.

2. W obecnej postaci funkcja ministranta księgi dostępna jest tylko dla męskiej służby liturgicznej. Wszyscy powinni mieć odpowiednie teksty modlitw. Może na tym obszarze można szukać funkcji dla żeńskiej służby liturgicznej. Szczególnie dotyczy to księgi liturgii Godzin.

3. Ministrant księgi powinien mieć odpowiedni wiek, pozwalający mu na jej wykonywanie, a także odpowiednie przygotowanie teologiczne i liturgiczne. Do jego obowiązków należy:
a. Troszczenie się, aby mszał i inne księgi były zawsze szanowane i by znajdowały się zawsze na właściwym mu miejscu. Powinien nosić księgę w każdej sytuacji w sposób wyrażający głęboki szacunek dla niej.
b. Rozpoczynając swoją posługę już przed Mszą świętą i biorąc po raz pierwszy do ręki księgę mszału powinien ją pocałować i wyrazić w modlitwie swoją wiarę w to co ona zawiera.
c. Następnie, zgodnie ze wskazaniami odpowiedzialnego za liturgię i Ceremoniarza zaznacza w mszale formularz mszy świętej: obrzędy wstępne, prefację, modlitwę eucharystyczną oraz ewentualnie uroczyste błogosławieństwo. Przygotowuje także teksty modlitwy eucharystycznej dla koncelebransów, zaznaczając wskazaną.
d. W czasie celebracji eucharystycznej podaje mszał celebransowi w miejscu przewodniczenia: na obrzędy wstępne, na kolektę, na modlitwę po komunii i na błogosławieństwo.
e. Jeżeli kapłan rozpoczyna i kończy modlitwę powszechną od miejsca przewodniczenia, podaje mu odpowiednie teksty.
f. Umieszcza mszał na ołtarzu w czasie przygotowania darów, otwarty na odpowiednim miejscu.
g. Podczas śpiewu Święty rozdaje koncelebransom przygotowane teksty ME. By zrobić to sprawnie, dyskretnie i by nie chodzić nadmiernie obok ołtarza, poprosi o pomoc innych ministrantów.
h. Gdy rozpoczyna się Komunia święta, ministrant księgi zabiera z ołtarza wraz z pulpitem mszał, umożliwiając swobodny przystęp do ołtarza koncelebransom.

MINISTRANT MIKROFONU
1. Dokumenty liturgiczne nie wymieniają ministranta mikrofonu wśród funkcji liturgicznych. Jednak istnieje on już od wielu lat w praktyce liturgicznej Kościoła. Raczej nie można sobie wyobrazić dzisiaj celebrację niedzielnej Eucharystii w kościele parafialnym bez mikrofonów. W jakiś sposób wyraża on cywilizację techniczną, którą posługuje się Kościół w głoszeniu Ewangelii. W czasie okadzenia darów ministranci zdejmują mszał, a zostawiają mikrofon.
a. Przed rozpoczęciem celebracji liturgicznej przygotowuje lub sprawdza działanie mikrofonów. Zna dobrze sposób jego funkcjonowania w swoim kościele. Miejsce włączania, sposób działania w razie awarii.
b. W czasie Mszy świętej posługuje on zasadniczo wraz z ministrantem księgi. Razem podchodzą do przewodniczącego celebracji, starając się, aby go nie zasłaniać, razem odchodzą na swoje miejsca.
c. Wynosi mikrofon na ołtarz w czasie przygotowania darów ofiarnych, a w czasie modlitwy eucharystycznej, w razie potrzeby podaje dodatkowy mikrofon koncelebransom odmawiających przeznaczone dla nich fragmenty modlitwy.