III Niedziela Zwykła

Wierność przymierzu. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wstęp do liturgii

Jesteśmy pielgrzymami na tym świecie. Bóg przypomina nam nieustannie, że ziemia do zamieszkania i wolność są dane człowiekowi po to, aby ciesząc się życiem, czcił swego Boga.

W naszym życiu sprawy kultu, tak wiele razy są spychane na margines ludzkiej egzystencji. Wielu tłumaczy się, że brak czasu na codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., czy praktyki spowiedzi.

Wiemy, że i nasza wierność, w wyniku ludzkiej słabości, wygląda różnie, że czasem tracimy zdolność rozróżniania między dobrem a złem. Dlatego w duchu pokory i z sercem skruszonym stańmy przed Panem, abyśmy podczas tej Eucharystii, nie tylko oddali należny kult Bogu, ale zaprosili Go do naszego życia.

Wstęp do liturgii słowa

Liturgia Słowa zaprasza nas dzisiaj do odnowienia przymierza z Bogiem, który gotów jest zapomnieć naszą szarą przeszłość i grzeszność, po to aby człowiek, mając ziemię i wolność, mógł Go czcić, nie tylko wargami, ale i czynami – żyjąc zgodnie z Jego przykazaniami.
Otwórzmy serca na Słowa Pisma, które spełniły się na Chrystusie.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który wierny jest w swoim przymierzu i nieustannie pochyla się nad nami, by nas obdarzyć zbawieniem i prawdziwą radością, zanieśmy wspólne błagania.

 1. „Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy”.
  Módlmy się za Kościół Boży, aby ze sprawowanej liturgii czerpał siły do głoszenia światu ewangelii zbawienia. Ciebie prosimy.
 2. „On zaś nauczał ich w synagogach, wysławiany przez wszystkich”.
  Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, aby Chrystus utwierdzał i pomnażał jego apostolską gorliwość. Ciebie prosimy.
 3. „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie…”
  Módlmy się za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby swoim życiem świadczyli o wielkiej wartości pełnego poświęcenia się Bogu. Ciebie prosimy.
 4. „…abym obwoływał rok łaski od Pana …”
  Módlmy się za zmarłego kardynała Józefa Glempa, aby w Bogu, któremu w swoim życiu służył odnalazł wieczną radość
 5. „Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione”.
  Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy słuchając słowa Bożego, poznali prawdę i w jej świetle układali swe życie. Ciebie prosimy.


Boże, który przez swojego Syna zawarłeś z ludźmi wieczne przymierze miłości, wysłuchaj modlitw Twojego Kościoła i spraw, aby ubogacony darami Ducha Świętego prowadził wszystkie Twoje dzieci na wieczną ucztę zbawionych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przed prefacją


Wyśpiewajmy Bogu pieśń uwielbienia za to, że nieustannie troszczy się o Jego Mistyczne Ciało Chrystusa – Kościół.

Przed rozesłaniem

Każdy z nas jest cząstką Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. W organizmie nie ma elementów zbędnych. Każda część ludzkiego ciała ma swoje zadanie do wypełnienia. Tak i w Kościele są i duchowni, i świeccy, i zakonnicy.

Przyjmijmy z wiarą błogosławieństwo Boże, niech ono nas umacnia, abyśmy odnaleźli swoje miejsce w Kościele i prawidłowo realizowali Boże powołanie.

_________________________________________________________________

Wprowadzenie do Mszy św. na Niedzielę Słowa Bożego

(Przygotowane przez Konferencję Episkopatu Polski)

W bezpośredniej bliskości Bożego Narodzenia przeżywamy – zgodnie z wolą papieża Franciszka – Niedzielę Słowa Bożego. Śpiewając kolędy i wpatrując się w grotę betlejemską rozważaliśmy ten największy Dar Ojca Niebieskiego, jakim jest Jego Jednorodzony Syn – Zbawiciel świata (por. J 4,42).

W tę trzecią niedzielę roku liturgicznego wsłuchujmy się w natchnione teksty Pisma świętego, w których „uszami i oczami wiary” możemy odkryć – tak samo pokorną jak w stajence –  obecność tego samego Syna Bożego. Zaiste, możemy usłyszeć w nich głos Boga, który do nas mówi. Co więcej, możemy zobaczyć w nich żywy i dynamiczny obraz wcielonego Syna Bożego – naszego Zbawiciela i Mesjasza. Bóg Go posyła dzisiaj do nas, aby ofiarował nam trzy zasadnicze dary: „radość w Bogu”; więź jedności we wspólnocie Kościoła; i życie wieczne w Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana.

Dziękujmy Ojcu Niebieskiemu za ten niezwykły dar Słowa Bożego, który otrzymujemy podczas liturgii w kościele! Uwielbiajmy Go za to samo Słowo Boże, które z ręki Kościoła otrzymaliśmy w postaci Pisma świętego. I w tej postaci mogło ono zamieszkać nie tylko między nami, ale z nami! Módlmy się o łaskę, aby je czytać, rozważać, uwielbiać i adorować – z tą samą miłością, jaką żywimy do Chrystusa obecnego w naszych kościołach.

Modlitwa powszechna

Zanośmy nasze modlitwy do Ojca w niebie, który mówi do nas słowami Pisma i słowami Jezusa Chrystusa.

- „Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest ostoją waszą!” Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby z uwagą wsłuchiwali się w niosące Bożą radość Słowo, które jest im głoszone w Kościele przez biskupów, kapłanów i diakonów.

 1. "Słowa Twe, Panie, są Duchem i życiem”. Módlmy się za chorych i cierpiących, którzy  wsłuchują się z wiarą w słowa Pisma świętego, aby Duch Święty napełniał ich dusze swoją uzdrawiającą mocą i coraz głębiej włączał w zbawcze życie Chrystusa – Pana.
 2. „Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa”. Módlmy się za wszystkich, którzy kierując się pychą i egoizmem są źródłem sporów, podziałów i nieporozumień w Kościele, aby nie zrywali z mistycznego Ciała Chrystusa szaty łaski i nie wystawiali Go na poniżenie.
 3. „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, a więźniom wolność”. Módlmy się za katechetów, kaznodziejów, misjonarzy, moderatorów Dzieła Biblijnego, teologów i biblistów, aby Duch Święty oświecał swoją Mądrością ich umysły i rozpalał swoją Miłością ich serca uzdalniając każdego do odważnego głoszenia Ewangelii tak młodym jak i dorosłym, a zwłaszcza tym, których niszczą fałszywe ideologie pochodzące od „ojca kłamstwa”.
 4. „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. Módlmy się za naszych braci i siostry, którzy odeszli z tego świata, aby w Niebie z radością oglądali dobro, którego dokonali na ziemi będąc posłuszni Słowu Bożemu.
 5. „Ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu, Panu”. Módlmy się za nas uczestniczących w niedzielnej Eucharystii, abyśmy czerpali z niej moc do życia we komunii z Bogiem, naszym Stwórcą i Ojcem.

Panie, nasz Boże, Ty kierujesz do nas swoje słowo zapisane księgach Starego i Nowego Testamentu, przyjmij nasze pokorne modlitwy, do których ono nas pobudziło. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2022
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama