XXVI Niedziela Zwykła

Bóg udziela przebaczenia, bo zawsze kocha ludzi. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Kościół wypełniając wolę Bożą wzywa do nawrócenia i napełnienia nadzieją, że Bóg troszczy się o ludzi, kocha każdego, wszystkich pragnie obdarzyć zbawieniem. Przez tę ofiarę Chrystusa zbliża się do nas zbawienie i staje się ono naszym udziałem. Niech więc nasz udział w niedzielnej Eucharystii będzie wyrazem naszego oczekiwania i pełnym wiary wypełnianiem woli Bożej, by otrzymać przebaczenie, nadzieję i obietnicę zbawienia.

Zastanówmy się nad swoim postępowaniem, przeprośmy za zło naszych grzechów, by w pokorze oczekiwać przebaczenia. By przez pokorę wobec Boga dostąpić pełnego zwycięstwa, które jest darem zmartwychwstałego Pana.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Przynależność do Królestwa Bożego opiera się nie ma deklaracji ustnej, ale na wierze i pełnym dobrej woli zaufaniu Chrystusowi. Dumni faryzeusze mię przyjęli nauki Chrystusa, lecz przyjęli ją pokorni celnicy i grzesznicy. Bóg zawsze czeka na nawrócenie i obdarza życiem tych, co uznając swe winy odnajdują do Niego drogę — poucza prorok Ezechiel. Drogę pokory, która prowadzi do zwycięstwa, ukazał nam Chrystus — wyniszczony i zmartwychwstały.

Modlitwa wiernych

Módlmy się w pokorze do Boga, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi, który zawsze oczekuje na nawrócenie.

 1. Niech Kościół budzi nadzieję przebaczenia wśród swoich dzieci.
  R. Usłysz nas, Panie, i obdarz zbawieniem.
 2. Niech Chrystus swoją pokorą umacnia tych, którzy porzucili wszystko, by służyć Bogu i ludziom.
 3. Niech pokój Chrystusa napełnia świat i ludzkie serca.
 4. Niech biedni i nieszczęśliwi znajdują pomoc od Boga i swoich bliźnich.
 5. Niech nasi zmarli (...) wejdą do Królestwa niebios.
 6. Niech grzeszni w sakramencie pokuty odnajdą wielką miłość Bożą i prawdziwą radość.
 7. Niech nasza obecność na Mszy św. będzie zawsze znakiem wiary, dobrej woli i nawrócenia.

Ty, który wzywasz do nawrócenia, umacniasz słabych, napełniasz weselem, wysłuchaj naszej modlitwy, byśmy wiernie wypełniając Twoją wolę, zasłużyli na wejście do królestwa niebios. Przez Chrystusa Pana naszego.

__________________________________________

Synodalna Modlitwa Powszechna (wersja oficjalna KEP)

 1. Módlmy się za Kościół w przededniu nowego etapu drogi synodalnej, aby doświadczenie żywej Ewangelii uczyniło go podobnym do winnicy z przypowieści, życiodajnym miejscem, w którym wszyscy mężczyźni i kobiety, pragnący odnaleźć sens życia, mogą znaleźć miejsce, słowo, tchnienie nadziei. Ciebie prosimy…
 2. Módlmy się za biskupów i wszystkich uczestników zgromadzenia synodalnego, aby ze słuchania Ducha Świętego zrodziły się propozycje, dzięki którym cały Lud Boży, w dynamizmie jedności, odczuje rzeczywiste uczestnictwo w życiu Kościoła oraz będzie żywym i godnym naśladowania świadectwem nowości Ewangelii w świecie. Ciebie prosimy…
 3. Módlmy się za teologów, niech dar mądrości i objawienia towarzyszy ich wkładowi w prace Synodu, aby dar wiary stał się życiem w całym Ludzie Bożym. Ciebie prosimy…
 4. Módlmy się za młodych – poszukiwaczy prawdy i świadectwa, konkretu i duchowości, aby dzięki synodalnej drodze czuli się coraz bardziej zaangażowani w życie i misję Kościoła pośród wyzwań dzisiejszego świata. Ciebie prosimy…
 5. 5. Módlmy się ze nas tu zgromadzonych, w jedności ze wspólnotami chrześcijańskimi na całym świecie, abyśmy kosztując dobroci Pana, który przychodzi do każdego w Ciele i Krwi, otrzymali od Niego nowe spojrzenie na bliźniego i stali się świadkami bezinteresowności w świecie, w którym żyjemy. Ciebie prosimy…


Przed prefacją

Obdarzeni słowem życia i pouczeni przez Boga, składamy teraz nasze dziękczynienie, jako znak naszego nawrócenia. Dziękujemy za ofiarę Chrystusa złożoną na odpuszczenie grzechów.

Przed rozesłaniem

Przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo, byśmy nim umocnieni, wypełnili wiernie wolę Bożą nie tylko słowem, ale codziennym życiem.

Błogosławieństwo na końcu celebracji Eucharystycznej

Następujące błogosławieństwo może być użyte według uznania kapłana.
Kapłan wypowiada wezwanie:
 
Bracia i siostry, Jezus obiecał być obecny pośród swoich uczniów, ilekroć gromadzą się w Jego imię. W najbliższych dniach w Rzymie papież Franciszek otworzy pierwszą sesję XVI. Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Wzywając błogosławieństwa Pana, wznieśmy nasze umysły do Boga, aby w Duchu Świętym umacniał nas w jedności, prowadził nas do całej prawdy i nieustannie oświecał uczestników zgromadzenia synodalnego.
 
Następuje rozesłanie: kapłan, rozkładając ręce, zwrócony twarzą do ludu, mówi:
Pan z wami!
 
Lud odpowiada:
I z duchem twoim.
 
Następnie diakon lub, w przypadku jego nieobecności, sam kapłan wzywa wiernych słowami:
 
Pochylcie głowy na błogosławieństwo.
 
Następnie kapłan, wyciągając ręce nad ludem, wypowiada błogosławieństwo, na które wszyscy odpowiadają: Amen.
 
Bóg, nasz Ojciec, który wiele razy i na różne sposoby przemawiał do naszych ojców przez proroków,
niech zawsze prowadzi was i cały Kościół w wierności Jego słowu oraz w rozeznawaniu Jego woli.
R. Amen.
 
Syn, posłany – gdy nadeszła pełnia czasu (por. Ga 4, 4) – aby objawić wszystkim bogactwo miłosierdzia Ojca, niech utrzymuje was w jedności z Nim oraz z braćmi.
R. Amen.
 
Duch Święty, który prowadzi do całej prawdy (por. J 16, 13)  niech prowadzi was wszystkich, a w szczególności Zgromadzenie Synodalne, do rozpoznawania znaków czasu, abyście przylgnąwszy we wszystkim do woli Bożej, przynosili obfite owoce jedności dla życia Kościoła i dla głoszenia Ewangelii.
R. Amen.
 
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, † i Ducha Świętego niech zstąpi na was i pozostanie z wami na zawsze.
R. Amen.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Grudzień 2023
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Pobieranie... Pobieranie...