Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • 25 grudnia

   Narodzenie Pańskie


   Msza w nocy


   PIERWSZE CZYTANIE

   Syn został nam dany

   Czytanie z Księgi proroka Izajasza

   Iz 9,1-3.5-6

   Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło.

   Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele.

   Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.

   Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów.

   Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza.

   Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.

   Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki.

   Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 96,1-2,3 i 10ac,11-12,13

   Refren: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

   Śpiewajcie Panu pieśń nową,
   śpiewaj Panu ziemio cała.
   Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
   każdego dnia głoście Jego zbawienie.

   Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
   rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.
   Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
   będzie sprawiedliwie sądził ludy.

   Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,
   niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
   Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,
   niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

   Przed obliczem Pana, który już się zbliża,
   który już się zbliża, by sądzić ziemię.
   On będzie sądził świat sprawiedliwie,
   a ludy według prawdy.

   DRUGIE CZYTANIE

   Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa

   Tt 2,11-14

   Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Łk 2,10-11

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Zwiastuję wam radość wielką,
   dziś narodził się nam Zbawiciel,
   którym jest Jezus Chrystus.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 2,1-14

   W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.

   Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.

   Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

   W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.

   I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:

   „Chwała Bogu na wysokościach,
   a na ziemi pokój
   ludziom, w których ma upodobanie”.

   Oto słowo Pańskie.

   Msza o świcie


   PIERWSZE CZYTANIE

   Przyszedł Zbawiciel

   Czytanie z Księgi proroka Izajasza

   Iz 62,11-12

   Oto co Pan obwieszcza wszystkim krańcom ziemi:
   Mówcie do Córy Syjońskiej: «Oto twój Zbawca przychodzi.
   Oto Jego nagroda z Nim idzie i zapłata Jego przed Nim.
   Nazywać ich będą «Ludem Świętym», odkupionymi przez Pana.
   A tobie dadzą miano: «Poszukiwane», «Miasto nie opuszczone»”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 97,1 i 6,11-12

   Refren: Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził.

   Pan króluje, wesel się ziemio,
   radujcie się liczne wyspy!
   Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,
   a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

   Światło wschodzi dla sprawiedliwego
   i radość dla ludzi prawego serca.
   Radujcie się w Panu sprawiedliwi
   i sławcie Jego święte imię.

   DRUGIE CZYTANIE

   Bóg zbawił nas z miłosierdzia

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa

   Tt 3,4-7

   Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie dla uczynków sprawiedliwych, jakie zdziałaliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym.

   Wylał Go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Łk 2, 14

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Chwała Bogu na wysokościach,
   a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Pasterze znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 2,15-20

   W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.

   Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.

   Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

   W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.

   I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:

   „Chwała Bogu na wysokościach,
   a na ziemi pokój
   ludziom, w których ma upodobanie”.

   Oto słowo Pańskie.

   Msza w dzień


   PIERWSZE CZYTANIE

   Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże

   Czytanie z Księgi proroka Izajasza

   Iz 52,7-10

   O jak są pełne wdzięku na górach
   nogi zwiastuna radosnej nowiny,
   który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście,
   który obwieszcza zbawienie,
   który mówi do Syjonu:
   „Twój Bóg zaczął królować”.
   Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos,
   razem wznoszą okrzyki radosne,
   bo oglądają na własne oczy
   powrót Pana na Syjon.
   Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem,
   wszystkie ruiny Jeruzalem!
   Bo Pan pocieszył swój lud,
   odkupił Jeruzalem.
   Pan obnażył już swe ramię święte
   na oczach wszystkich narodów;
   I wszystkie krańce ziemi zobaczą
   zbawienie naszego Boga.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 98,1,2-3ab,3cd-4,5-6

   Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

   Śpiewajcie Panu pieśń nową,
   albowiem uczynił cuda.
   Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
   i święte ramię Jego.

   Pan okazał swoje zbawienie,
   na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
   Wspomniał na dobroć i wierność swoją
   dla domu Izraela.

   Ujrzały wszystkie krańce ziemi
   zbawienie Boga naszego.
   Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
   cieszcie się, weselcie i grajcie.

   Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
   przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
   Przy trąbach i przy dźwięku rogu,
   na oczach Pana i Króla się radujcie.

   DRUGIE CZYTANIE

   Bóg przemówił do nas przez Syna

   Czytanie z Listu do Hebrajczyków

   Hbr 1,1-6

   Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.

   Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię.

   Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek :

   „Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził?”

   I znowu:

   „Ja będę Mu ojcem, a On będzie mi synem”.

   Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie:

   „Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży”.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Alleluja, alleluja, alleluja

   Zajaśniał nam dzień święty,
   pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu,
   bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Słowo stało się ciałem

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 1,1-18

   Na początku było Słowo,
   a Słowo było u Boga,
   i Bogiem było Słowo.
   Ono było na początku u Boga.
   Wszystko przez Nie się stało,
   a bez Niego nic się nie stało,
   co się stało.
   W Nim było życie,
   a życie było światłością ludzi,
   a światłość w ciemności świeci
   i ciemność jej nie ogarnęła.
   Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
   Jan mu było na imię.
   Przyszedł on na świadectwo,
   aby zaświadczyć o Światłości,
   by wszyscy uwierzyli przez niego.
   Nie był on światłością,
   lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.
   Była Światłość prawdziwa,
   która oświeca każdego człowieka,
   gdy na świat przychodzi.
   Na świecie było Słowo,
   a świat stał się przez Nie,
   lecz świat Go nie poznał.
   Przyszło do swojej własności,
   a swoi Go nie przyjęli.
   Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
   dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
   tym, którzy wierzą w imię Jego,
   którzy ani z krwi,
   ani z żądzy ciała,
   ani z woli męża,
   ale z Boga się narodzili.
   Słowo stało się ciałem
   i zamieszkało między nami.
   I oglądaliśmy Jego chwałę,
   chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
   pełen łaski i prawdy.

   Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

   Oto słowo Pańskie.
«« | « | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...