Dlaczego rodzice przynieśli Jezusa do świątyni?

Obrządek ten jest również dzisiaj odprawiany w języku aramejskim, tak jak w czasach Jezusa.

Wykup syna


Łk 2,22-24
Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko pici męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

Termin pidion - wykup - znajdujemy w Psalmie 49,8-9: Nikt bowiem siebie samego nie może wykupić ani nie uiści Bogu ceny swego wykupu -jego życie jest zbyt kosztowne...

Dotykamy tutaj tematu niepokojącego sumienie Żydów. Od upadku człowiek jest niewolnikiem grzechu, jest więźniem. Wyobcowany, bez możności zbliżenia się do Boga, potrzebuje wybawiciela, który zapłaci za niego okup, tak jak wykupuje się niewolnika, aby obdarzyć go wolnością. Pojęcie wolności jest w Piśmie Świętym związane ściśle z pojęciem odkupienia; przekład grecki oddaje to drugie słowo przez agoradzo - „kupuję, wykupuję”; dosłownie: „zabieram z rynku". Stąd idea wybrania, szczególnej pozycji, nie oznaczającej, że naród żydowski jest elitą wśród innych narodów, lecz że ma odkupić cały ludzki ród. Wiele przepisów i praktyk będzie przypominało Żydom, że naród ich jest nosicielem obietnicy odkupienia. W takim kontekście należy rozumieć ceremonię, której mają dokonać Józef i Maryja: Pidion haben, wykup Syna. Ten, który przyszedł, aby zapłacić cenę naszego wykupu, najpierw sam został wykupiony według przepisów Tory. Ten, który przyszedł, aby wypełnić Prawo, nie potrzebuje być wykupiony, lecz chce wypełnić je od wewnątrz. Wciela się w Prawo nadając mu życie i umożliwiając nowy rozwój, co doprowadzi do jego wypełnienia, które nie jest po prostu zniesieniem.

Źródła tradycji

Wj 13,11-16; por. też Lb 18,16
Pan wprowadzi cię do kraju Kananejczyka, jak poprzysiągł tobie i przodkom twoim, i da go tobie. I oddasz wszelkie pierwociny łona matki dla Pana, i wszelki pierwszy płód by dla, jaki będzie u ciebie; co jest rodzaju męskiego, należy do Pana. Lecz pierworodny płód ośla wykupisz jagnięciem, a jeślibyś nie chciał wykupić, to musisz złamać mu kark. Pierworodnych ludzi z synów twych wykupisz. Gdy cię syn zapyta w przyszłości: Co to oznacza? - odpowiesz mu: Pan ręką mocną wywiódł nas z Egiptu, z domu niewoli. Gdy faraon wzbraniał się nas uwolnić, Pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, zarówno pierworodne z ludzi, jak i z bydła, dlatego ofiaruję dla Pana pierwociny łona matki i wykupuję pierworodnego mego syna. Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i ozdobą między oczami przypominając, że Pan potężną ręką wywiódł nas z Egiptu.

Pierwotnie chodziło o to, jak w wielu innych przypadkach, by „nawrócić” tradycję pogańską, to znaczy zastąpić mit jego spełnieniem. Już przytoczony fragment z Księgi Rodzaju ukazuje nam, że Bóg zażądał od Abrahama ofiary z syna pierworodnego. Nie ulega wątpliwości, że to będące proroctwem wydarzenie, zapowiadające wykup przez pierworodnego Syna Boga - „Bóg upatrzy sobie Jagnie na całopalenie” -że głębszym tłem tego proroctwa jest składanie pierworodnych na ofiarę bóstwom semickim. Prawo Mojżeszowe nakazuje poświęcać pierworodnych synów Bogu, oddawać ich na Jego służbę. Służba czuwania nad Przybytkiem została powierzona pokoleniu Lewiego. Rodzice pierworodnych z innych pokoleń obowiązani byli „wykupić” swoje dziecko wręczając pewną sumę lewitom. Dla najuboższych suma ta miała wynosić równowartość dwóch synogarlic, które można było zakupić u sprzedawców w Świątyni.

Więcej na następnej stronie
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Luty 2021
N P W Ś C P S
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
Pobieranie... Pobieranie...